«Skogeiernes veikart til bedre skogsveier» i Gudbrandsdalen med kick-off 27. oktober

Velfungerende veiforeninger er viktig for at veiene holdes best mulig vedlike, særlig med tanke på de siste års intensive nedbørsperioder.  Prosjektet «Skogeiernes veikart til bedre skogsveier» i Gudbrandsdalen inviterer skogbruksledere og kommunenes skogbruksansvarlige til fagdag 27. oktober.

 


Mer info om fagdagen den 27. oktober

 

Bakgrunn for prosjektet

Gudbrandsdalen har de siste årene vært utsatt for store skader som følge av mye intensiv nedbør. Vann har kommet på ville veier, og ført til erosjonsskader og vannrelaterte skred. Mange av disse skadene har sin opprinnelige årsak knyttet til veier. Dette gjelder både private veier, skogsveier, kommunale veier, fylkes- og riksveier. Problemene har ofte vært knyttet til tette stikkrenner, for dårlige grøfter, feil plassering, feil dimensjonering osv.

Vinteren 2016 gjennomførte Skogkurs på oppdrag fra Oppland Fylkeskommune, et annet prosjekt der kommunale saksbehandlere m.fl. ble kurset i «forebygging av ras- og flomskader ved vei- og arealforvaltning».
Prosjektet/kurset «Skogeiernes veikart til bedre skogsveier» har også sitt utspring i arbeidet med regional plan for Gudbrandsdalslågen med sidevassdrag. Dette prosjektet er finansiert av Oppland fylkeskommune, Fylkesmannen i Oppland, Mjøsen Skog SA og Skogkurs. Her retter vi fokuset mot skogeierne/veieierne som har skogsveier i mer eller mindre dårlig forfatning, men med potensiale for positiv økonomi. Samtidig utgjør dårlig veistandard en fare for 3. part ved ekstreme vær-situasjoner.

Regjeringa har de siste årene styrket satsingen på infrastruktur i skogbruket, og aktiviteten på området er økende. Det er derfor viktig å kjenne sin besøkelsestid, og bidra til at veier med potensiale for positiv økonomi for skogeier blir tatt tak i.

Mål:

1. Inspirere til aktiv forvaltning av skogsbilveiene samt bevisstgjøre veieiers ansvar i forhold til 3. part dersom ras og flom oppstår
2. Bidra til at de aktuelle veiene har en fungerende veiforening. Se på muligheten for å slå sammen flere veiforeninger der det er formålstjenlig
3. Øke kompetansen rundt veivedlikehold og oppgradering av skogsbilveiene

Kontakt

 • Senior prosjektleder

  Steinar Lyshaug

  Driftsteknikk, landbruksveier

  996 37 311

  sl@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

 • Del
 • Kurs

  Kurs

  Dato: 11.01.2019

  Region: Gulen

  Varighet: 15 timer

 • 2 160,-
 • Påmelding og informasjon
 • Praktisk bruk av skogbruksplanen

  Dato: 15.01.2019

  Kommune: Grong

  Varighet: 4 timer

 • 800,-
 • Påmelding og informasjon
 • Skogfond og skatt

  Dato: 15.01.2019

  Kommune: Kvinnherad

  Varighet: 4 timer

 • 0,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 16.01.2019

  Region: Førde

  Varighet: 15 timer

 • 1 740,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Skogkurs Resyme - Nr. 10 Skogfond

  Skogbruk er en meget langsiktig næring, og det går mange tiår fra investeringer gjøres i et bestand til det kommer inntekter fra det samme bestandet. For å stimulere til økte investeringer i skogen har myndighetene blant annet etablert skogfondsordningen.

 • 15,-
 • Pris eks. frakt

  Skoleskogen - notatbok

  Skoleskogen - Notatbok

  Ypperlig notatbok for bruk i skoleskogen eller andre steder.

 • 35,-
 • Pris eks. frakt

  TREFORSKERNE - materialpakke

  Materialpakke Treforskerne

  Klassesett for å forske på tre og treets egenskaper. Materiellet er gratis mot dekning av porto og ekspedisjon (150 - 200 kr. avhengig av bosted).

 • 0,-
 • Pris eks. frakt

  Reco DVD

  Effektiv kjøring med skogsmaskin - DVD

  Filmen «Effektiv kjøring med skogsmaskin» viser hvordan man med små justeringer og smarte knep kan kjøre mer effektivt og samtidig redusere belastning på både maskin og fører.

 • 232,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  regional avvirkning

  Dynamisk presentasjon av skogstatistikk

  Her finner du fire nettsider med skogstatistikk som oppdateres automatisk når nye data kommer til: Tømmerpriser, Regional avvirkning og tilvekst, Skogkulturkart og Kommunalt kart over skutt elg og hjort.

 • Les artikkel
 • Organisering av private skogsbilveier - Skogkurs veileder

  Veilederen er i stor grad en sammenstilling av faktaopplysninger som skal bidra til å aktivisere veilag for å sikre verdiene som skogsveiene representerer.

 • Les artikkel
 • Begreper i skogbruket

  Hva er et bestand, bonitet, hogstklasse og relaskop? Skogbruket bruker mange faguttrykk som kan være greit å kjenne. I seks filmer forklares betydningen av de viktigste.

 • Les artikkel
 • tiltak i tett eller forsømt skog

  Tiltak i tett eller forsømt skog - Skogkurs veileder

  Denne veileder har som mål å gi skogeier, forvalter eller rådgiver faglig og økonomisk råd vedrørende bestandspleie/tiltak i tett eller forsømt skog ved ulik høyde. Med ulik høyde, mener vi tiden fra skogen er forynget til det skal gjennomføres en hovedhogst.

 • Les artikkel
 • Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt skal utføres av feltkontrollør som har gjennomført godkjent kurs. Ut fra kunnskap gitt i kurset og tidligere bakgrunn og praktisk erfaring, skal kontrollen vurdere dyrenes helsetilstand mens dyra var i live og den behandling slaktet og kjøttet har fått etter avliving.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook