Foto: Mikael Fønhus

Pilotprosjekt – registrering av bæreevne i skog

Sammen med Skogeierforbundet, NIBIO og skogeierandelslagene Viken, Mjøsen og Glommen gjennomfører SKOGKURS nå i høst 2016 et pilotprosjekt, kalt Bæreevneregistrering i skog.

På feltkurs for Skogkurs sine innleide feltmedarbeidere demonstrerer seniorforsker Dag Fjeld (NIBIO) bruken av fallodd.
 
Et av instrumentene som brukes under feltregistreringen er et såkalt penetrometer som måler tetthet og gjennomtrengelighet i jordarten.

Industriens behov for ferskt virke året rundt gjør at det må hogges tømmer jevnt til alle årstider. Helårlig drift er dessuten nødvendig for å sysselsette entreprenørene og holde kostnadene nede.

For å kunne planlegge for en jevn virkesforsyning gjennom året, er rett klassifisering av bæreevne i terrenget er en fundamental forutsetning. Sporskader, avrenning og vannhusholdning er dessuten tema som får stadig større oppmerksomhet. Disse utfordringene øker på grunn av endret klima med mindre tele og mer og kraftigere nedbør. Samtidig vet vi at allmenheten får stadig lavere toleranse for terrengskader.

For å forebygge og redusere skader, er det avgjørende med gode planleggingsverktøy. Ved å gradere skogmarka i bæreevneklasser, kan skogbruket få et godt og anvendbart verktøy for planlegging av drifter gjennom året. Sammen med de nye markfuktighetskartene som er i ferd med å utvikles, vil en metode for bæreevneklassifisering gi den som planlegger viktig informasjon om anbefalt driftstidspunkt.

Målsetting med pilotprosjektet er å utvikle og teste en metode for en klassifisering av bæreevne for skogsdrift. Med et vellykket pilotprosjekt, kan man gå videre med et hovedprosjekt for å få fram enkle, standardiserte tabeller for bæreevneklassifisering tilpasset alle landsdeler.

Feltregistreringer pågår i disse dager og utføres av skogsmaskinførerne Terje Stubberud fra Johansen Skogsdrift, Emil Listerud fra Valdres Skog og Ole Bertil Reistad.


 

 

Kontakt

 • Senior prosjektleder

  Mikael Fønhus

  Anvendt skogbruksøkonomi og entreprenørskogbruket

  992 87 002

  mf@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

 • Del
 • Kurs

  Kurs

  Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 14.12.2018

  Kommune: Fitjar

  Varighet: 15 timer

 • 2 160,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 28.12.2018

  Kommune: Bamble

  Varighet: 15 timer

 • 1 740,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 03.01.2019

  Region: Balestrand

  Varighet: 15 timer

 • 1 740,-
 • Påmelding og informasjon
 • Dato: 11.01.2019

  Region: Gulen

  Varighet: 15 timer

 • 2 160,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Skogkurs Resyme - Nr. 10 Skogfond

  Skogbruk er en meget langsiktig næring, og det går mange tiår fra investeringer gjøres i et bestand til det kommer inntekter fra det samme bestandet. For å stimulere til økte investeringer i skogen har myndighetene blant annet etablert skogfondsordningen.

 • 15,-
 • Pris eks. frakt

  Skoleskogen - notatbok

  Skoleskogen - Notatbok

  Ypperlig notatbok for bruk i skoleskogen eller andre steder.

 • 35,-
 • Pris eks. frakt

  TREFORSKERNE - materialpakke

  Materialpakke Treforskerne

  Klassesett for å forske på tre og treets egenskaper. Materiellet er gratis mot dekning av porto og ekspedisjon (150 - 200 kr. avhengig av bosted).

 • 0,-
 • Pris eks. frakt

  Reco DVD

  Effektiv kjøring med skogsmaskin - DVD

  Filmen «Effektiv kjøring med skogsmaskin» viser hvordan man med små justeringer og smarte knep kan kjøre mer effektivt og samtidig redusere belastning på både maskin og fører.

 • 232,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  regional avvirkning

  Dynamisk presentasjon av skogstatistikk

  Her finner du fire nettsider med skogstatistikk som oppdateres automatisk når nye data kommer til: Tømmerpriser, Regional avvirkning og tilvekst, Skogkulturkart og Kommunalt kart over skutt elg og hjort.

 • Les artikkel
 • Organisering av private skogsbilveier - Skogkurs veileder

  Veilederen er i stor grad en sammenstilling av faktaopplysninger som skal bidra til å aktivisere veilag for å sikre verdiene som skogsveiene representerer.

 • Les artikkel
 • Begreper i skogbruket

  Hva er et bestand, bonitet, hogstklasse og relaskop? Skogbruket bruker mange faguttrykk som kan være greit å kjenne. I seks filmer forklares betydningen av de viktigste.

 • Les artikkel
 • tiltak i tett eller forsømt skog

  Tiltak i tett eller forsømt skog - Skogkurs veileder

  Denne veileder har som mål å gi skogeier, forvalter eller rådgiver faglig og økonomisk råd vedrørende bestandspleie/tiltak i tett eller forsømt skog ved ulik høyde. Med ulik høyde, mener vi tiden fra skogen er forynget til det skal gjennomføres en hovedhogst.

 • Les artikkel
 • Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt skal utføres av feltkontrollør som har gjennomført godkjent kurs. Ut fra kunnskap gitt i kurset og tidligere bakgrunn og praktisk erfaring, skal kontrollen vurdere dyrenes helsetilstand mens dyra var i live og den behandling slaktet og kjøttet har fått etter avliving.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook