Fagsamling veg 2013

 

Fagsamling veg er et «Forum for faglig utvikling og formidling av kompetanse innen skogbrukets driftsteknikk». Årets arrangement som er det 24. i rekken, ble gjennomført i Eid kommune i Sogn og Fjordane. Tema for årets samling var «Skognæringa og forvaltningens utfordringer ved større naturkatastrofer». 

Rundt 60 personer var med på samlinga som gikk over 3 dager. Den første dagen var avsatt til skogbrukets egne vegplanleggere. Det var lagt til rette for at også studenter kunne delta.

«300 000 m3 gran vindfelt + ein del furu og lauv»
Deltakerne på samlinga fikk både høre og se hva et stadig «våtere og villere klima» kan medføre av blant annet skogskader og økonomisk tap både for den enkelte og for samfunnet. Vegplanleggere i skogbruket, representanter for offentlig og privat veiledningstjeneste og skogstudenter fra HiH, avdeling Evenstad og Norges miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) utvekslet kunnskap og diskuterte «grep» som må gjøres  for å stå bedre rustet ved neste «angrep». Det er ingen tvil om at kysten har store utfordringer.

Vindfallhogst i bratt og vanskelig terreng
En helhetlig planlegging av infrastrukturtiltak er en forutsetning for å lykkes. Dette omfatter både skogsveger, offentlige veger og terminaler. Det var derfor avsatt en egen dag for skogbrukets vegplanleggere. Deres fagkompetanse er helt nødvendig for å sikre at planlegging og bygging av skogsveger skjer på en måte som gir landbruksfaglige helhetsløsninger. Dette omfatter også å hindre erosjon og skredfare.

«Mange teigar små»
Vindfall-hogst er både faglig utfordrende og farlig. Det blir ikke bedre av at terrenget står «på kant» og eiendomsgrensene er «tette som hagl». «Skogsamdrift», god planlegging, riktig arbeidsteknikk og egnet utstyr er nærmest en forutsetning for å få tømmeret til veg.

Manglende skogfaglig kompetanse i kommunene
Fagsamling veg ambulerer mellom ulike regioner i landet både for å sikre at ulike regionale problemstillinger blir belyst, men også som et tilbud om faglig utvikling og kompetanseheving av skogbrukets lokale og regionale skogforvaltning- og veiledningstjeneste. Tidspunkt, sted og tema for neste års samling vil bli annonsert på vår hjemmeside i juli 2014. 

Finn andre ansatte

 • Del
 • Kurs

  Kurs

  Dato: 11.01.2019

  Region: Gulen

  Varighet: 15 timer

 • 2 160,-
 • Påmelding og informasjon
 • Praktisk bruk av skogbruksplanen

  Dato: 15.01.2019

  Kommune: Grong

  Varighet: 4 timer

 • 800,-
 • Påmelding og informasjon
 • Skogfond og skatt

  Dato: 15.01.2019

  Kommune: Kvinnherad

  Varighet: 4 timer

 • 0,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 16.01.2019

  Region: Førde

  Varighet: 15 timer

 • 1 740,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Skogkurs Resyme - Nr. 10 Skogfond

  Skogbruk er en meget langsiktig næring, og det går mange tiår fra investeringer gjøres i et bestand til det kommer inntekter fra det samme bestandet. For å stimulere til økte investeringer i skogen har myndighetene blant annet etablert skogfondsordningen.

 • 15,-
 • Pris eks. frakt

  Skoleskogen - notatbok

  Skoleskogen - Notatbok

  Ypperlig notatbok for bruk i skoleskogen eller andre steder.

 • 35,-
 • Pris eks. frakt

  TREFORSKERNE - materialpakke

  Materialpakke Treforskerne

  Klassesett for å forske på tre og treets egenskaper. Materiellet er gratis mot dekning av porto og ekspedisjon (150 - 200 kr. avhengig av bosted).

 • 0,-
 • Pris eks. frakt

  Reco DVD

  Effektiv kjøring med skogsmaskin - DVD

  Filmen «Effektiv kjøring med skogsmaskin» viser hvordan man med små justeringer og smarte knep kan kjøre mer effektivt og samtidig redusere belastning på både maskin og fører.

 • 232,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  regional avvirkning

  Dynamisk presentasjon av skogstatistikk

  Her finner du fire nettsider med skogstatistikk som oppdateres automatisk når nye data kommer til: Tømmerpriser, Regional avvirkning og tilvekst, Skogkulturkart og Kommunalt kart over skutt elg og hjort.

 • Les artikkel
 • Organisering av private skogsbilveier - Skogkurs veileder

  Veilederen er i stor grad en sammenstilling av faktaopplysninger som skal bidra til å aktivisere veilag for å sikre verdiene som skogsveiene representerer.

 • Les artikkel
 • Begreper i skogbruket

  Hva er et bestand, bonitet, hogstklasse og relaskop? Skogbruket bruker mange faguttrykk som kan være greit å kjenne. I seks filmer forklares betydningen av de viktigste.

 • Les artikkel
 • tiltak i tett eller forsømt skog

  Tiltak i tett eller forsømt skog - Skogkurs veileder

  Denne veileder har som mål å gi skogeier, forvalter eller rådgiver faglig og økonomisk råd vedrørende bestandspleie/tiltak i tett eller forsømt skog ved ulik høyde. Med ulik høyde, mener vi tiden fra skogen er forynget til det skal gjennomføres en hovedhogst.

 • Les artikkel
 • Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt skal utføres av feltkontrollør som har gjennomført godkjent kurs. Ut fra kunnskap gitt i kurset og tidligere bakgrunn og praktisk erfaring, skal kontrollen vurdere dyrenes helsetilstand mens dyra var i live og den behandling slaktet og kjøttet har fått etter avliving.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook