Samling for skogbrukets veiplanleggere – april 2016.

Formålet med å arrangere egen samlinger for skogbrukets veiplanleggere, er kompetansebygging og erfaringsutveksling. Som tidligere år ble samlinga gjennomført på Honne Hotell og Konferansesenter.

Tema dag 1.
Ras og skred;
De siste 5-6 årene har det vært store utfordringer med ras og skred i deler av landet. Hvilke karttjenester er tilgjengelige som kan hjelpe oss i å begrense fremtidige utfordringer med ras og skred ved veibygging?

Det vises også til skjema Søknad om bygging av landbruksvei (side 3 og 4), hvor det gis informasjon om aktuelle kart.

Naturskadeerstatningsloven – takstmenn og krav til kompetanse;
Nye regler om den statlige erstatningsordningen for naturskader trer i kraft 1. januar 2017 gjennom den nye naturerstatningsloven. Ansvarlig myndighet er Landbruksdirektoratet. NITO Takst og Norges Takseringsforbund har inngått en samarbeidsavtale med Landbruksdirektoratet og Norsk naturskadepool om opplæring og godkjenning av naturskadetakstmenn. Det kan være aktuelt for skogbrukets veiplanleggere å være såkalte underentreprenører for autoriserte takstmenn i tilfeller hvor landbrukets veier inngår i skadebildet.

Veinormalene;
I dag er Normaler for landbruksveier tilgjengelig på www.skogsvei.no. Nå skal normalene også trykkes. Før de trykkes, vil det bli foretatt noen korrigeringer hovedsakelig fordi utenforliggende forhold er endret. Det vil også bli produsert en egen «kortversjon».

Normalkontraker for utførelse av skogsveianlegg;
Skogkurs har i forståelse med Landbruksdirektoratet og Norges Skogeierforbund valgt å benytte egne formularer. Det ble alternativt vurdert å benytte Norsk Standard (NS 8406). NS tar utgangspunkt i profesjonell entreprise (2 profesjonelle parter). I skogbruket er det imidlertid mest vanlig med forbrukerentreprise. Derfor er det valgt egne kontrakts formular. Gjeldende skjema er fra 1994/98, er analoge og lite brukervennlige. Det er behov for en modernisering og tilpasning til annet lovverk.

Måling av bæreevne på skogsbilveg;
Store deler av det eksisterende skogsbilvei-nettet i Norge er bygd for flere 10-år siden og behovet for ombygging er stort. I de fleste tilfeller er veiene for smale og har dårlig bæreevne.  Det er ofte vanskelig å vurdere om det er behov for en forsterking av bæreevnen i hele veiens lengde. Da kan enkle, mobile måleinstrument være til stor nytte. Resultatene er imidlertid i stor grad avhengig av kvaliteten på utstyret.

PBL – kvalifikasjoner og ansvar
Det er i dag i prinsippet ingen krav til utdanning og praksis for å kunne planlegge private veier godkjent med hjemmel i Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier. Det er imidlertid krav til planleggingen (byggeplan), jf. skjema Søknad om tilskudd til vegbygging, s.2. For å kunne planlegge private veier godkjent med hjemmel i Plan- og bygningsloven, kreves at foretaket innehar sentral godkjenning, jf. Forskrift om byggesak, tredje del. Kvalifikasjoner og ansvar.

Tema dag 2.
På dag 2 var representanter for tømmerkjøperne og Fylkesmannen invitert til en workshop med tema Skogbrukets veiplanleggere - Utdanningstilbud og kompetansekrav.

I henhold til ny forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier (§3-3, Vilkår), kan kommunene sette vilkår om blant annet planleggerkompetanse og vilkår til planlegging, gjennomføring og etterarbeid.

Både Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Høgskolen i Hedmark, campus Evenstad (HIHM/Evenstad) har vei-relaterte kurs, og Skogkurs har de siste årene gjennomført samlinger for «dagens» veiplanleggere. Det eksisterer imidlertid ingen tilrettelagte tilbud til de som ønsker å bli veiplanlegger, verken for de som er under utdanning, eller de som allerede har realkompetanse. På grunn av lav påmelding, ble arrangementet avlyst.

Det ble i stedet gjennomført en befaring av Skøyenveien i Gjøvik kommune. Veien var i hovedsak planlagt av Erik Gjerstadberget, Mjøsen Skog og entreprenør var Jarle Bjørnerud.

Følgende hovedpunkter ble diskutert;

 • Byggeplan, anbud og kontrakter
 • Krav til linjeføring og kurvatur for avkjørsel fra offentlig vei.
 • Bruk av stedegne masser (med en relativt stor andel finstoff) som bærelag
 • De miljømessige konsekvensene av at tilgjengelige løsmasser blir tatt fra nærliggende områder på siden av veibanen.
 • Linjeføringen i både horisontal- og vertikalplanet.

Finn andre ansatte

 • Del
 • Kurs

  Kurs

  Dato: 11.01.2019

  Region: Gulen

  Varighet: 15 timer

 • 2 160,-
 • Påmelding og informasjon
 • Praktisk bruk av skogbruksplanen

  Dato: 15.01.2019

  Kommune: Grong

  Varighet: 4 timer

 • 800,-
 • Påmelding og informasjon
 • Skogfond og skatt

  Dato: 15.01.2019

  Kommune: Kvinnherad

  Varighet: 4 timer

 • 0,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 16.01.2019

  Region: Førde

  Varighet: 15 timer

 • 1 740,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Skogkurs Resyme - Nr. 10 Skogfond

  Skogbruk er en meget langsiktig næring, og det går mange tiår fra investeringer gjøres i et bestand til det kommer inntekter fra det samme bestandet. For å stimulere til økte investeringer i skogen har myndighetene blant annet etablert skogfondsordningen.

 • 15,-
 • Pris eks. frakt

  Skoleskogen - notatbok

  Skoleskogen - Notatbok

  Ypperlig notatbok for bruk i skoleskogen eller andre steder.

 • 35,-
 • Pris eks. frakt

  TREFORSKERNE - materialpakke

  Materialpakke Treforskerne

  Klassesett for å forske på tre og treets egenskaper. Materiellet er gratis mot dekning av porto og ekspedisjon (150 - 200 kr. avhengig av bosted).

 • 0,-
 • Pris eks. frakt

  Reco DVD

  Effektiv kjøring med skogsmaskin - DVD

  Filmen «Effektiv kjøring med skogsmaskin» viser hvordan man med små justeringer og smarte knep kan kjøre mer effektivt og samtidig redusere belastning på både maskin og fører.

 • 232,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  regional avvirkning

  Dynamisk presentasjon av skogstatistikk

  Her finner du fire nettsider med skogstatistikk som oppdateres automatisk når nye data kommer til: Tømmerpriser, Regional avvirkning og tilvekst, Skogkulturkart og Kommunalt kart over skutt elg og hjort.

 • Les artikkel
 • Organisering av private skogsbilveier - Skogkurs veileder

  Veilederen er i stor grad en sammenstilling av faktaopplysninger som skal bidra til å aktivisere veilag for å sikre verdiene som skogsveiene representerer.

 • Les artikkel
 • Begreper i skogbruket

  Hva er et bestand, bonitet, hogstklasse og relaskop? Skogbruket bruker mange faguttrykk som kan være greit å kjenne. I seks filmer forklares betydningen av de viktigste.

 • Les artikkel
 • tiltak i tett eller forsømt skog

  Tiltak i tett eller forsømt skog - Skogkurs veileder

  Denne veileder har som mål å gi skogeier, forvalter eller rådgiver faglig og økonomisk råd vedrørende bestandspleie/tiltak i tett eller forsømt skog ved ulik høyde. Med ulik høyde, mener vi tiden fra skogen er forynget til det skal gjennomføres en hovedhogst.

 • Les artikkel
 • Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt skal utføres av feltkontrollør som har gjennomført godkjent kurs. Ut fra kunnskap gitt i kurset og tidligere bakgrunn og praktisk erfaring, skal kontrollen vurdere dyrenes helsetilstand mens dyra var i live og den behandling slaktet og kjøttet har fått etter avliving.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook