Professor Rune Halvorsen fra Naturhistorisk museum

- Nyttig kurs med variert innhold!

Det var den spontane responsen etter kurset om MiS-kartlegging med NiN som ble holdt på Gardermoen den 11. april. I samarbeid med Skogkurs inviterte Landbruksdirektoratet til kurs for prosjektplanleggerne, oppdragsgivere, rådgiverne og sertifikatholderne, og på det fulltegnede kurset var alle målgruppene representert.

Nå som miljøregistrering i skog skal ta i bruk Natur i Norge (NiN) som en del av metodikken, er det behov for økt kompetanse i alle ledd: planlegging, bestilling, registrering, datahåndtering, vurdering og forvaltning. Dette kurset hadde som mål å gi alle som skal tilby MiS-kartlegging, kjennskap til den reviderte metodikken, og hva det innebærer både kostnadsmessig og praktisk. I mai kommer et kurs for feltkartleggere.


NYTT KURS: MiS-registrering med NiN. Kurs for feltkartleggere
– Honne Hotell og Konferansesenter, 23.-25.05.2018 

 

Jan Erik Nilsen og Turid Trötscher fra Landbruksdirektoratet orienterte om formålet med MiS og NiN, og klargjorde en del praktiske konsekvenser ved overgang til ny MiS, inkludert håndtering av data. Sammen med Idunn Skjetne fra Miljødirektoratet redegjorde de for ulike naturregistreringer og hvilken betydning disse har for skogbruket. Idunn Skjetne fortalte om Miljødirektoratet sitt prosjekt «kartlegging av naturtyper viktige for naturmangfold».


Fra Jan Erik Nilsen (Landbruksdirektoratet) sin presentasjon «Ulike naturregistreringer, betydning og konsekvenser for skogbruket».

Professor Rune Halvorsen fra Naturhistorisk museum (øverste bilde) ga kursdeltakerne en grunnleggende innføring i Natur i Norge, med spesiell vekt på det som er relevant for MiS. MiS og NiN er bygd opp etter de samme prinsippene, og det har dermed vært forholdsvis uproblematisk å oversette MiS til «NiN-språk». Tvert imot har implementeringen av NiN i MiS bidratt til faglig utvikling av begge systemene. Innføring av NiN vil også føre til at MiS blir del av en større helhet av kunnskap om natur.

Det sistnevnte ble trukket frem av PEFC Norge ved Hans Asbjørn Sørlie som en av fordelene med at NiN nå er kommet inn som en del av MiS. Tilgang på kartfestet informasjon om natur er grunnleggende for planlegging av hogst, og det er viktig at denne informasjonen er verdinøytral og etterprøvbar.

Det var mange gode spørsmål fra deltakerne underveis, og det var tydelig at kurset fikk oppklart i noen usikkerheter. Noe av det som ble presisert, er at NiN er et verktøy som kun skal brukes til å beskrive naturen. Det inneholder med andre ord ikke verdisetting eller forvaltningsråd, og de registreringene som gjøres skal være etterprøvbare.

Skogbruket skal fremdeles bruke MiS til å kartlegge og forvalte livsmiljøer, men beskrivelsen skal skje i henhold til NiN sitt system. 

Presentasjonene fra kurset er nå tilgjengelige som nedlastbare PDF-dokumenter.

 

Kontakt

 • Prosjektleder

  Anna Lena Albertsen

  Lære med skogen

  971 65 634

  ala@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

 • Del
 • Kurs

  Kurs

  Hogst med motorsag - 15 timer

  Dato: 14.12.2018

  Kommune: Meland

  Varighet: 15 timer

 • 2 160,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 14.12.2018

  Kommune: Fitjar

  Varighet: 15 timer

 • 2 160,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 27.12.2018

  Kommune: Kragerø

  Varighet: 15 timer

 • 1 740,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 28.12.2018

  Kommune: Bamble

  Varighet: 15 timer

 • 1 740,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Skogkurs Resyme - Nr. 10 Skogfond

  Skogbruk er en meget langsiktig næring, og det går mange tiår fra investeringer gjøres i et bestand til det kommer inntekter fra det samme bestandet. For å stimulere til økte investeringer i skogen har myndighetene blant annet etablert skogfondsordningen.

 • 15,-
 • Pris eks. frakt

  Skoleskogen - notatbok

  Skoleskogen - Notatbok

  Ypperlig notatbok for bruk i skoleskogen eller andre steder.

 • 35,-
 • Pris eks. frakt

  TREFORSKERNE - materialpakke

  Materialpakke Treforskerne

  Klassesett for å forske på tre og treets egenskaper. Materiellet er gratis mot dekning av porto og ekspedisjon (150 - 200 kr. avhengig av bosted).

 • 0,-
 • Pris eks. frakt

  Reco DVD

  Effektiv kjøring med skogsmaskin - DVD

  Filmen «Effektiv kjøring med skogsmaskin» viser hvordan man med små justeringer og smarte knep kan kjøre mer effektivt og samtidig redusere belastning på både maskin og fører.

 • 232,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  regional avvirkning

  Dynamisk presentasjon av skogstatistikk

  Her finner du fire nettsider med skogstatistikk som oppdateres automatisk når nye data kommer til: Tømmerpriser, Regional avvirkning og tilvekst, Skogkulturkart og Kommunalt kart over skutt elg og hjort.

 • Les artikkel
 • Organisering av private skogsbilveier - Skogkurs veileder

  Veilederen er i stor grad en sammenstilling av faktaopplysninger som skal bidra til å aktivisere veilag for å sikre verdiene som skogsveiene representerer.

 • Les artikkel
 • Begreper i skogbruket

  Hva er et bestand, bonitet, hogstklasse og relaskop? Skogbruket bruker mange faguttrykk som kan være greit å kjenne. I seks filmer forklares betydningen av de viktigste.

 • Les artikkel
 • tiltak i tett eller forsømt skog

  Tiltak i tett eller forsømt skog - Skogkurs veileder

  Denne veileder har som mål å gi skogeier, forvalter eller rådgiver faglig og økonomisk råd vedrørende bestandspleie/tiltak i tett eller forsømt skog ved ulik høyde. Med ulik høyde, mener vi tiden fra skogen er forynget til det skal gjennomføres en hovedhogst.

 • Les artikkel
 • Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt skal utføres av feltkontrollør som har gjennomført godkjent kurs. Ut fra kunnskap gitt i kurset og tidligere bakgrunn og praktisk erfaring, skal kontrollen vurdere dyrenes helsetilstand mens dyra var i live og den behandling slaktet og kjøttet har fått etter avliving.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook