VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

Dokumentert sikkerhetsopplæring - for skognæringen

1. januar 2002 trådte bestemmelsene om krav om dokumentert sikkerhetsopplæring i kraft for landbruket. Forskriften retter seg blant annet mot virksomheter og familiebruk i landbruket.

Forskriften

Mye av arbeidsutstyret som brukes i skogbruket er etter risikovurdering underlagt krav om dokumentert sikkerhetsopplæring. Dokumentert opplæringen omtales i forskriftens §§ 10-1 og 10-2. Det er arbeidstilsynet som er tilsynsmyndighet.

Forskriften retter seg blant annet mot «familiebruk i landbruket», og «virksomhet i landbruket som ikke sysselsetter arbeidstakere» (§ 1-3). I kommentarene til forskriften sier arbeidstilsynet: «Med «familiebruk i landbruket» menes både enkeltpersonforetak og virksomhet som bruker driver alene eller sammen med familiemedlemmer som ikke har inngått arbeidsavtale med brukeren.»
Begrepet «som ikke sysselsetter arbeidstakere» i virksomheter i landbruket, innebærer at eieren eller brukeren vil være ansvarlig overfor avløsere eller vikarer.


Les forskriften på Lovdata sine nettsider, klikk her
Forskriften med arbeidstilsynets kommentarer, klikk her
For kontakt og spørsmål til arbeidstilsynet, klikk her


Aktivt Skogbruk sitt kurstilbud for skogeiere, skogsarbeidere og skogsmaskinførere

Opplæringen som gis av Aktivt Skogbruk er vurdert av Arbeidstilsynet, og er i samsvar med retningslinjer fra Skogbrukets Helse-, Miljø- og Sikkerhetsutvalg og ansees å dekke krav til dokumentert sikkerhetsopplæring. Aktivt Skogbruk legger i sin opplæring også vekt på å formidle hensiktsmessige og rasjonelle metoder, og effektiv arbeidsteknikk med utstyret.

Kursbeviset er dokumentasjon på opplæringen, og kopi av kursbevis bør settes i HMS/KSL-permen. Tidligere gjennomførte Aktivt Skogbruks-kurs på tilsvarende tema og varighet, har fortsatt gyldighet.
Kursprisene er i samsvar med Aktivt Skogbruks øvrige priser.

Nedenfor vises oversikt over kurstema og varigheter for dokumentert sikkerhetsopplæring:
(mer detaljert informasjon om kursene kan fås ved henvendelse til Skogkurs via e-post eller telefon 908 88 200)

 Arbeidsredskap

Kurs

Motorkjedesag

Grunnleggende bruk av motorsag, 15 timer

Motorryddesag

Ungskogpleie - bruk av motorryddesag - 7,5 timer

Jernhest (minilunner)

Tynning (motormanuell tynning med bruk av jernhest), 15 timer

Landbrukstraktor med vinsj (og frontlaster)

Skogsdrift med landbrukstraktor og vinsj (og frontlaser ved tømmerdrift),
15 timer

Landbrukstraktor med kran og tømmerhenger

Skogsdrift med kran og henger, 15 timer

Traktormontert slepebane

Skogsdrift med slepebane, 15 timer

Kabelkran

Skogsdrift med kabelkran, 22,5 timer

Snøscooter med utstyr for skogsdrift

Skogsdrift med snøscooter, 15 timer

Vedmaskiner

Vedproduksjonsutstyr (kløyvere, kappsag), 4 timer
(kun teknisk del av hovedkurset vedproduksjon,
- ikke biobrensel, økonomi mm.)

I tillegg kan Skogkurs / Aktivt Skogbruk skreddersy kurs i samarbeid med oppdragsgiver. Ta kontakt!

Skogeiere med praktisk erfaring

Forskriften åpner for at dokumentasjon av praktisk erfaring fra yrket, med bruk av de aktuelle maskiner, vil kunne tilfredsstille forskriften når den praktiske erfaringen er opparbeidet før 1.1.2002.

Skogbrukets Helse-, Miljø - og Sikkerhetsutvalg har utdypet dette nærmere:
«Skogeiere som har minst 3-4 års praktisk erfaring med bruk av arbeidsutstyr i skogbruket kan selv lage en dokumentasjon på dette. Det som skal dokumenteres er at vedkommende har utført praktisk arbeid med motorsag, motorryddesag, traktor med vinsj osv. Skogeierens opplysninger attesteres av noen som kjenner til og kan bekrefte at vedkommende har drevet aktivt i skogen i minst 3-4 år, for eksempel skogbrukssjef, landbrukskontor, skogeierlag, skogeierforening med flere. (Det er viktig å være oppmerksom på at det bare er attestasjon på at vedkommende har drevet aktivt i skogen som gis. Det kreves ikke at den som attesterer går god for kvaliteten av arbeidet). Aktuelle kursbevis bør legges ved som dokumentasjon. Praksisen må være opparbeidet før forskriften trådte i kraft 1.1.2002»
 

- Skjema for dokumentasjon av praktisk erfaring
(utarbeidet av Skogbrukets HMS-utvalg)

(Nærmere kontakt til Skogbrukets Helse-, Miljø- og Sikkerhetsutvalg kan gjøres med e-post til utvalgets sekreteriat, Skogbrukets HMS - utvalg)
 

Samleskjema for dokumentasjon av opplæring

Skogbrukets Helse-, Miljø - og Sikkerhetsutvalg har utarbeidet et samleskjema som kan benyttes som oversikt for dokumentasjon av opplæring. Skjemaet kan benyttes både for skogsarbeidere i et ansettelsesforhold, og skogeiere i arbeid på egen eiendom. Aktuelle kursbevis vedlegges som dokumentasjon på gjennomført sikkerhetsopplæring.
 

- Skjema for dokumentasjon av opplæring
(utarbeidet av Skogbrukets HMS-utvalg)

Nærmere kontakt til Skogbrukets Helse-, Miljø- og Sikkerhetsutvalg kan gjøres med e-post til utvalgets sekreteriat, Skogbrukets HMS - utvalg


Kontakt

 • Senior prosjektleder

  Geir Myklestad

  Aktivt Skogbruk

  952 71 799

  gm@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte


  Relaterte kursbeskrivelser

  Dokumentert sikkerhetsopplæring for bransjer utenfor skognæringen

  Aktivt Skogbruk har i flere år gjennomført kurs på arbeidsplass for E-verk, Statens Vegvesen, Jernbaneverket, Kommunale parkvesen, brannvesen, bygningsarbeidere, vernede bedrifter m.fl.

 • Del på sosiale medier:
 • Butikk

  Butikk

  Skogkurs Resyme - Nr. 10 Skogfond

  Skogbruk er en meget langsiktig næring, og det går mange tiår fra investeringer gjøres i et bestand til det kommer inntekter fra det samme bestandet. For å stimulere til økte investeringer i skogen har myndighetene blant annet etablert skogfondsordningen.

 • 15,-
 • Pris eks. frakt

  Skoleskogen - notatbok

  Skoleskogen - Notatbok

  Ypperlig notatbok for bruk i skoleskogen eller andre steder.

 • 35,-
 • Pris eks. frakt

  TREFORSKERNE - materialpakke

  Materialpakke Treforskerne

  Klassesett for å forske på tre og treets egenskaper. Materiellet er gratis mot dekning av porto og ekspedisjon (150 - 200 kr. avhengig av bosted).

 • 0,-
 • Pris eks. frakt

  Reco DVD

  Effektiv kjøring med skogsmaskin - DVD

  Filmen «Effektiv kjøring med skogsmaskin» viser hvordan man med små justeringer og smarte knep kan kjøre mer effektivt og samtidig redusere belastning på både maskin og fører.

 • 232,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  regional avvirkning

  Dynamisk presentasjon av skogstatistikk

  Her finner du fire nettsider med skogstatistikk som oppdateres automatisk når nye data kommer til: Tømmerpriser, Regional avvirkning og tilvekst, Skogkulturkart og Kommunalt kart over skutt elg og hjort.

 • Les artikkel
 • Organisering av private skogsbilveier - Skogkurs veileder

  Veilederen er i stor grad en sammenstilling av faktaopplysninger som skal bidra til å aktivisere veilag for å sikre verdiene som skogsveiene representerer.

 • Les artikkel
 • Begreper i skogbruket

  Hva er et bestand, bonitet, hogstklasse og relaskop? Skogbruket bruker mange faguttrykk som kan være greit å kjenne. I seks filmer forklares betydningen av de viktigste.

 • Les artikkel
 • tiltak i tett eller forsømt skog

  Tiltak i tett eller forsømt skog - Skogkurs veileder

  Denne veileder har som mål å gi skogeier, forvalter eller rådgiver faglig og økonomisk råd vedrørende bestandspleie/tiltak i tett eller forsømt skog ved ulik høyde. Med ulik høyde, mener vi tiden fra skogen er forynget til det skal gjennomføres en hovedhogst.

 • Les artikkel
 • Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt skal utføres av feltkontrollør som har gjennomført godkjent kurs. Ut fra kunnskap gitt i kurset og tidligere bakgrunn og praktisk erfaring, skal kontrollen vurdere dyrenes helsetilstand mens dyra var i live og den behandling slaktet og kjøttet har fått etter avliving.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook