VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

Skogskjøtsel i ei ny tid

Hvor tett bør det plantes? Hvordan sjekkes plantefeltenes tilstand? Hvorfor skal det utføres ungskogpleie - og hvordan? Hvor mye øker inntekten når det er utført riktig skogskjøtsel? Ulike måter å utføre ungskogpleie? Hva koster det å la andre utføre skjøtselsarbeidet? Og hvor lønnsomt er det å gjøre jobben sjøl?

Kurset gir oppdatert kunnskap om skjøtsel av skog. Deltakerne tilegner seg  forutsetninger for å gjøre gode valg og beslutninger i egen skog.

I denne sammenheng får deltakerne svar på: Hva, når og hvorfor.
Kurset tilrettelegges ut fra lokale forhold, enten det er ved kysten eller i innlandet.

Aktuelle emner for kursvarighet 7,5 timer:

 • Hvordan bruke skogbruksplanens informasjon effektivt?
 • Hvorfor det er viktig å variere plantetallet etter bonitetene.
 • Hvordan bedømme at det er utført godt plantearbeid?
 • Å lære og vurdere skjøtselsbehovet. Når er det riktig å starte med ungskogpleie? Hva er riktig tretetthet, og hvordan måles tettheten?  
 • Hvor lønnsomt er ungskogpleie?
 • Hvor mye inntekt i den framtidige gammelskogen kan gå tapt hvis foryngelse eller ungskogpleie forsømmes?
 • Ungskogpleiens betydning for seinere tynningsøkonomi.
 • Prioritering av ungskogbestand.
 • Hva er skogfond og hvorfor bør skogfondet brukes til å betale skoginvesteringer (skjøtselsarbeid, veibygging/-vedlikehold mm.)? 
 • Hvor lite koster investeringen skogeieren når utgiftene dekkes fra skogfondet?
 • Hvor lite koster det å sette bort arbeidet når skogfondet benyttes til å betale kostnadene?
  Og hva tjener jeg på å gjøre jobben sjøl?
 • Hvem kontaktes når andre enn skogeier skal utføre jobben?

Aktuelle emner for kursvarighet 4 timer:

 • Plantetall og økonomi, og hvorfor det er viktig å variere etter bonitetene.  
 • Planteavgang og kvalitet på plantearbeid.
 • Telling av planter på plantefeltet.
 • Hvordan vurdere skjøtselsbehovet?
 • Hvor mye inntekt i gammelskogen kan gå tapt hvis foryngelse eller ungskogpleie forsømmes?  
 • Hva er riktig tetthet etter ungskogpleie og hvordan måles tretettheten?
 • Ungskogpleiens betydning for seinere tynningsøkonomi.
 • Hva er eiendommens skogfond og hvorfor bør skogfondet brukes?

Varighet og praktisk info
Kurset tilbys som to varianter med henholdsvis 4 og 7,5 timers varighet. Gjennomføres ute som skogbefaring i bestand med ulike problemstillinger. På 7,5 timers kurset nytes medbragt kaffe og niste rundt bålet. Diskusjon og erfaringsutveksling.   Kurs med 5-10 deltakere gjennomføres lokalt sammen med instruktør.  


Kontakt

 • Senior prosjektleder

  Geir Myklestad

  Aktivt Skogbruk

  952 71 799

  gm@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte


  Relaterte kursbeskrivelser

  Foto: Jon Eivind Vollen

  Foryngelse av barskog

  En vellykket etablering av ny skog er avgjørende for framtidig produksjon og økonomi. Hvis man ikke lykkes påvirker det hele omløpet og framtidige generasjoner får et dårligere ressursgrunnlag. Det har stor betydning at foryngelsesinnsatsen tilpasses forholdene på stedet og at tiltak settes inn til rett tid. Å etablere skog på et forsømt areal er svært ressurskrevende.

  Vellyket furuforyngelse under frøtrær i Åmli. Foto: Trygve Øvergård

  Lønnsomhet ved foryngelsestiltak

  En vellykket foryngelse er grunnlaget for all skogproduksjon, og det er viktig at tiltakene og investeringene gjøres på riktig måte, og at de står i forhold til den verdiproduksjonen som kan forventes på det aktuelle arealet. Her kan du lære mye om dette!

  Foto: Trygve Øvergård

  Markberedning

  Markberedning som hjelpetiltak er viktig for å få en vellykket etablering av ny skog. Hvis man ikke lykkes med foryngelsen påvirker det hele omløpet og framtidige generasjoner får et dårligere ressursgrunnlag. Markberedning vil ofte være det som skal til for å lykkes ennå bedre.

  Foto: Trygve Øvergård

  Markberedning – et viktig hjelpetiltak i foryngelsesfasen

  Deltakerne vil under kurset få innføring i biologiske forhold, teknikk og utstyr, samt planlegging og organisering ved markberedning. Et viktig læremål er å kunne vurdere hvor og når markberedning er et fornuftig hjelpetiltak i foryngelsen, og å kunne velge riktig metode.

  Naturlig foryngelse eller skogplanting

  Lokalt praktisk/teoretisk kurs om etablering av ny skog ved planting, såing eller naturlig foryngelse

  Plantevernmidler - grunnkurs, 15 timer

  Dette kurset gir det teoretiske og praktiske grunnlaget for å kunne avlegge autorisasjonsprøven i bruk av plantevernmidler. Prøven gjennomføres ved det lokale landbrukskontor.

  Plantevernmidler, fornying av autorisasjon (etter 10 år) – 7,5 timer

  Autorisasjonsbeviset har en gyldighet på 10 år. Dette kurset gir oppfrisking av det teoretiske og praktiske grunnlaget for fornyelse av autorisasjonen.

  Lauvskog

  Skjøtsel av lauvskog – 7,5 timer

  Deltakeren får innblikk i det mangfold av muligheter lauvskogen kan brukes til. Hovedvekten er lagt på ungskogpleie, stammekvisting og tynning.

  Skogen i kulturlandskapet

  Skjøtsel av skog og trær i kulturlandskapet

  Kurset tar for seg skjøtsel av skog- og treressursene i kulturlandskapet. Disse ressursene er ofte lauvskog med høy produksjonsevne, god lønnsomhet, lette driftsforhold og lett atkomst. Samtidig må skogproduksjon balanseres opp mot spesielle hensyn i kulturlandskapet.

  Skogkveld med fokus på skjøtsel av bjørk

  Du inviteres med dette til skogkveld med stell av lauvskog som tema. Eiendommer med lauvskogbestand er spesielt invitert til denne skogkvelden, samt de med arealer som passer godt til kvalitetsproduksjon av lauvskog.

  Skogplanting – praktisk kurs om planting av skog

  På kurset lærer deltakerne å utføre plantearbeid av god kvalitet. Deltakerne skal etter kurset kunne utføre selvstendig arbeid på en effektiv og rasjonell måte, samt gjennomføre kvalitetskontroll.

  Stammekvisting

  Stammekvisting - 7,5 timer

  Lær lønnsomhet med stammekvisting og hvordan arbeidet utføres i praksis.

  Tynning med motorsag

  Tynning med motorsag, planlegging og hogst

  Kurset gir en gjennomgang planleggging og gjennomføring av tynningshogst.

  Tynning og kvalitetsikring – 15 timer

  Om bestandsplanlegging før tynning, tynningsinstruks, egenkontroll og kvalitetskontroll etter tynning.

  Relaskop

  Tynning, planlegging og kvalitetssikring med relaskop – 7,5 timer

  Kurset er spesielt tilrettelagt for maskinell tynning og gjennomgår planleggingsrutiner og vurdering av tynningsoppdrag, samt kontrollrutiner etter tynning.

  Kvalitetstynning

  Tynning. Kvalitet og trevalg ved maskinell tynning – 4 timer

  Kursdeltaker skal gjennom kurset opparbeide seg evne til å vurdere bestandets egnethet, kvalitet og uttak av riktige trær.

  Tynningspotensialet i skogen - 4 timer

  Enkel metode for å registrere tynningspotensial i skogbestand

  Ungskogpleie

  Kurset gir kunnskap om planlegging, prioritering av bestand og resultatkontroll samt riktig bruk av ryddesag. 

  UNGSKOGPLEIE - foto: Stora Enso

  Ungskogpleie - 10 timer

  Kurset gir en konsentrert innføring om ungskogpleie og utførelse av arbeidet. Kurset gir opplæring i bruk av ryddesaga som verktøy til dette arbeidet.

  Motorryddesag

  Ungskogpleie med motorryddesag – 7,5 timer

  Dokumentert sikkerhetsopplæring for bruk av motorryddesag, i henhold til forskriften «Utførelse av arbeid» av 1. januar 2013.

  Stangmontert ryddesag

  Ungskogpleie med stangmontert kjedesag – 7,5 timer

  Saga er et supplement til ryddesaga, og metoden er godt egnet for dem som synes ryddesaga er vanskelig å bruke.

  Ungskogpleie og lauvrydding – 7,5 timer

  Det er stor nytte og verdifullt arbeid som utføres når konkurrerende lauvtrær fjernes til fordel for hovedtreslaget som ofte er gran. Da unngås virkesskader og økt omløpstid som reduserer skogbestandets verdi.

  tidspunkt for ungskogpleie

  Ungskogpleie, når må det gjøres? – 7,5 timer

  På en praktisk måte lærer man å obserere og foreta riktige registreringer i ungskogen, slik at man kan vurdere ungskogens skjøtselsbehov og arbeidets lønnsomhet.

 • Del på sosiale medier:
 • Butikk

  Butikk

  Resyme 4

  Skogkurs Resyme - Nr. 04 Planting

  Etablering av ny foryngelse, for å sikre ny produksjon og god økonomi i fremtidsskogen, er det viktigste tiltaket som gjøres etter hogst. Å plante gir sikkerhet for rask og god etablering, kortere omløpstid og jevn plantetetthet.

 • 15,-
 • Pris eks. frakt

  Markberedning - iBooks for iPad

  Denne iPad-versjonen om MARKBEREDNING er basert på Skogkursresymeet med samme navn. Initiativtakerne til den nye standarden for markberedning er skogeierandelslagene Glommen, Viken og Mjøsen, SB Skog, Norskog, Statskog SF og fylkesmennene i Hedmark og Oppland. Skogbrukets Kursinstitutt har hatt prosjektledelsen og prosjekteierskapet.

 • 39,-
 • Last ned fra iBooks

  Pris eks. frakt

 • Skogkurs Resyme - Nr. 03 Råtebekjempelse

  Kvalitetsvirke er framtidas krav, og råtefrekvensen i granskogene må reduseres. Rotkjuka er den viktigste råtesoppen i granskog. Infeksjon via stubbesnitt etter tynning er en viktig smittevei.

 • 15,-
 • Pris eks. frakt

  tynning

  Tynning i gran- og furuskog - Temabok

  Med økende andel yngre skog gir boka kunnskap om hvordan skogbehandlingen kan utføres, og hvilke muligheter disse arealene utgjør for eiendommen.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Skogkurs Resyme - Nr. 08 Maskinell Planting

  I de senere åra har maskinell planting blitt mer aktuelt, både fordi det er vanskelig å skaffe kvalifisert arbeidskraft og at det etterhvert produseres plantemaskiner som passer bedre for norske forhold.

 • 15,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Ungskogpleie-brosjyre om lønnsomhet

  STELL AV UNGSKOGEN KAN ØKE HOGSTINNTEKTEN MED 50 %

  Brosjyre med viktige momenter om ungskogpleiens lønnsomhet. Den viser ungskogpleiens viktighet sett fra en litt utradisjonell vinkel, om hvordan ungskogpleie kan øke inntekten i gammelskogen.

 • Les artikkel
 • Stangmontert kjederyddesag

  Både Husqvarna og Stihl tilbyr kjederyddesag. Utstyret viser interessante egenskaper samtidig som de på noen områder har større effektivitet enn ryddesaga.

 • Les artikkel
 • Utenlandsk arbeidskraft

  Her finner du informasjon og materiell knyttet til ikke-skandinavisk arbeidskraft. På siden kan du laste ned kurshefter til bruk på Aktivt Skobruks kurs i ungskogpleie og skogplanting på russisk og polsk. Heftene foreligger også på engelsk og norsk. På denne siden finner du også aktuelle linker til inforamsjon for deg og dine utenlandkse ansatte.

 • Les artikkel
 • Skogbrukets klimakalkulator – klima.skogkurs.no

  Kalkulatoren synliggjør skogens og skogbrukets rolle i klimasammenheng. Den har inngangene: Skogstilstand, skogbehandling og trebruk/bioenergi.

 • Les artikkel
 • Interaktiv planteplassvelger

  Valg av planteplass er et spørsmål om liv eller død for planter som settes ut i skogen.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook