Skogkurs utvikler nytt kurs: Integrert plantevern i skog

Særlig på god mark er foryngelsen en del steder blitt svært vanskelig.

God foryngelse er svært viktig for økonomien til skogeieren. Sammen med NIBIO, Viken Skog, Mattilsynet, Fylkesmennene i Østfold og Vestfold samt utvalgte kommuner arbeider Skogkurs med et kurstilbud som blir en påbygging for innehavere av sprøytesertifikat. Til grunn ligger forskriften om plantevernmidler, og målsetningen er å lære en differensiert ungskogpleie, og at bruken av kjemiske midler skal reduseres betraktelig samtidig som man sikrer god nok foryngelse av skogen. Dermed kan vi redusere både kostnader og miljøbelastning.

En invasjon av de svartelistede arter rødhyll og kjempespringfrø, i tillegg til de tradisjonelle problemartene, gjør mange steder foryngelsen svært vanskelig. Samtidig er bruken av kjemiske sprøytemiddel kraftig redusert i skogbruket, noe som gjør foryngelsen enda mer krevende. Med den nye «Forskrift for plantevernmidler» kreves det en integrert behandling av ungskogfelter. Her må alle tiltak nøye vurderes, gjerne i en kombinasjon av mekaniske eller kjemiske virkemidler.

Kunnskapen om de nevnte svartelisteartene i skogbruket er ganske begrensede. Derfor tester vi ut noen enkle tiltak mot disse to artene. Sammen med eksisterende kunnskap og erfaringer er målsetningen å ha et en-dags kurs klart i løpet av 2019 eller 2020.

 

Aktivt Skogbruk-instruktør Hans-Ole Arnesen stubbebehandler rødhyll-stubber for å se effekten på forskjellige tidspunkt og konsentrasjoner.

 

 

Kontakt

  • Bjørn Einar Rakstang

    Prosjektleder

    Skogeieropplæring, Internasjonalt arbeid

    Telefon: 913 07 576

    E-post: ber@skogkurs.no