Markberedning på Vestlandet – instruktørsamling

AT Skog (tidligere Vestskog) gjennomfører sammen med NIBIO et forsøk med markberedning før planting på Vestlandet. Dette var bakgrunnen for at Skogkurs gjennomførte en samling for instruktørene i Aktivt Skogbruk på Vestlandet. Temaet var planting på markberedt skogsmark og fant sted på Voss. Andre del av samlingen ble benyttet til å snakke om økonomien i den påfølgende ungskogpleien.

Markberedning før planting er først og fremst et Østlandsfenomen. I andre deler av landet har markberedning vært benyttet i naturlig furuforyngelse, men er mer eller mindre ukjent til foryngelse av gran. Imidlertid er det svært mange steder på Vestlandet store problemer med å få opp tilfredsstillende foryngelse pga. konkurrerende vegetasjon og stadig økende problemer med gransnutebillen. NIBIO gjennomfører nå et forsøk i samarbeid med AT Skog for å undersøke hvordan markberedning kan gjøres på Vestlandet under forhold med helt annen vegetasjon, jordsmonn og topografi enn på Østlandet.

Skogkurs benyttet denne muligheten til å oppdatere instruktørene i Aktivt Skogbruk på hvordan man planter på omvendt torv. Der benyttet vi flatene som var markberedt i forbindelse med forsøket på Voss. Trygve Øvergård fra Skogkurs hadde fokus på teorien rundt dette, størrelse og utforming på den omvendte torven, hvor det skal plantes og bruk av planterøret som er det best egnede redskapet til dette. Instruktørene erfarte at planterøret var svært lett og effektivt å håndtere for planting på det markberedte arealet. Vi må avvente resultatene fra forskningen før vi kan vite om markberedning gjør det lettere å få etablert en foryngelse som gir skogeieren et best mulig økonomisk resultat.

Den andre delen av samlingen fokuserte på hvor viktig det var for skogeiers økonomi å sørge for god ungskogpleie. Bjørn Einar Rakstang fra Skogkurs gikk gjennom bruken av hjelpemidler som man enkelt kan bruke for å vise hvor mye dette faktisk kan utgjøre. Instruktør Rolf Erling Loe hadde funnet et svært godt demonstrasjonsfelt, hvor det ble gjennomgått hvor mye skogeier konkret vil tape når dette skal hogges ved å unnlate nødvendig pleie av skogen. Kostnaden med tiltaket blir forsvinnende lite i sammenligning med den økte hogstinntekten. Det gjennomføres nesten ingen kurs i ungskogpleie på Vestlandet, selv om behovet for denne skogpleien er svært stor.

Kontakt

 • Prosjektleder

  Bjørn Einar Rakstang

  Skogeieropplæring, Internasjonalt arbeid

  913 07 576

  ber@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

 • Del
 • Kurs

  Kurs

  Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 22.10.2021

  Kommune: Sveio

  Varighet: 15 timer

 • 2 550,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 23.10.2021

  Kommune: Bodø

  Varighet: 15 timer

 • 2 050,-
 • Påmelding og informasjon
 • Hogst med motorsag - 15 timer

  Dato: 25.10.2021

  Kommune: Gol

  Varighet: 15 timer

 • 2 050,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 25.10.2021

  Region: Førde

  Varighet: 15 timer

 • 2 050,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Ettersøk - av skadet hjortevilt

  Forfatterne av dette fagheftet er Dagh Bakka og Vidar Holthe. De er blant landets mest erfarne og kunnskapsrike personer i temaet ettersøk av skadet hjortevilt.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Bedre planlegging av skogsdrift - Kurshefte

  I dette heftet fokuserer vi på selve planleggingsprosessen. Hvem som utfører planleggingsoppgavene praktiseres forskjellig etter hva som avtales mellom oppdragsgiver, tømmerkjøper og entreprenør.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Riktig og sikker hogst med motorsag

  Filmklippene skal bidra til færre ulykker og bedre arbeidsmiljø ved å fokusere på de mest utsatte arbeidsoperasjonene ved bruk av motorsag og hvordan gjennomføre disse på en sikker måte.

 • Les artikkel
 • Skogkurs på Youtube

  Viktige begreper i skogbruket

  Hva er et bestand, bonitet, hogstklasse og relaskop? Skogbruket bruker mange faguttrykk som kan være greit å kjenne. I åtte filmer forklares betydningen av de viktigste begrepene.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook