Vellykket workshop om naturfare og skogbruk

Skogkurs inviterte i forrige uke sentrale aktører til en workshop om naturfare og skogbruk. Målet er å gi skogbruket en stemme i debatten om hvordan skogarealer i bratt terreng skal forvaltes. På møtet deltok Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Landbruksdepartementet, Norges Geologiske Institutt (NGI), NIBIO, Norges Skogeierforbund, Kystskogbruket, Bjørnefjorden Landbrukskontor, Bondelaget i tillegg til Skogkurs. 

I seinere tid har naturfare blitt satt på dagsorden. Forvaltning av arealer omfattet av plan og bygningsloven og landbruksarealer i bratt terreng har til nå vært lite koordinert. Storsamfunnet har måttet betale dyrt for «Natur på avveie» ved flere anledninger. Forvaltning og drift av skog kan ha stor betydning for naturfare. Det er naturfare som jordskred, snøskred, steinsprang og flom som er mest aktuelt i denne sammenhengen. I bratt terreng kan endring av skogbildet etter bl.a. hogst og veibygging påvirke forhold som kan knyttes til skade på bebyggelse, bane eller vei. På den andre siden kan riktig skjøtsel av skog i bratt terreng bidra til å dempe faren for skred, redusere avrenning og stabilisere jordmasser. Skogkurs har siden 2015 arbeidet sporadisk med naturfare som tema, og ønsker å videreføre dette arbeidet i en tid preget av et klima i endring. Et endret klima krever handling, og kompetansen om naturfare må økes og systematiseres slik at vi kan ta riktige beslutninger i tiden fremover.  

Kommunen er gjennom plan- og bygningsloven pålagt å utarbeide en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) som skaffer kommunen oversikt over risikobildet i kommunen, og som ligger til grunn for blant annet beredskapsplaner. I dette ligger også hensyn til sikkerhet knyttet til?naturfare. I den sammenhengen vil skogbruket kunne bli berørt, spesielt i områder med bratt terreng og flomutsatte arealer. Dette er en problemstilling som er godt kjent også i andre land, som for eksempel Sveits og Østerrike. Skogbruket har i denne sammenhengen et samfunnsansvar, samtidig som det er ønskelig å utnytte skogressursen i størst mulig grad. Det er derfor viktig å være føre var ved å utarbeide gode strategier for foryngelse, skogbehandling, hogst/driftsteknikk og veibygging. Dette vil reduserer risiko og bidrar til økt sikkerhet for bebyggelse og infrastruktur, samtidig som virkeproduksjonen holdes på et tilfredsstillende nivå.??

Skogkurs har på bakgrunn av dette tatt initiativet til at skogbruket skal få en stemme inn i debatten om hvordan skogarealer i bratt terreng skal forvaltes. I september 2019 ble det arrangert en workshop der NVE, Landbruksdepartementet, NGI (Norges Geologiske Institutt), NIBIO, Norges Skogeierforbund, Kystskogbruket, Bjørnefjorden Landbrukskontor, Bondelaget og Skogkurs var representert. Der ble det arbeidet med ulike case med naturfare og skog i fokus. En av problemstillingene til forvaltningen på Vestlandet er hvordan skogbehandlingen skal skje innenfor rasutsatte områder registrert av NVE. Forvaltningen er usikre på hvilken praksis de bør følge for å ivareta samfunnssikkerheten og de økonomiske interessene til skogeier. Arbeidet i workshopen avdekket behov for å sammenstille relevant kunnskap om temaet fra forskningsresultater i Norge og andre områder, spesielt fra alpene. Det bør også gjennomføres ulike pilotprosjekter for å finne den praksisen som både hensyntar samfunnssikkerheten og de økonomiske interessene til skogeier.  Videre er det behov for å spre kunnskap om dette gjennom kurs og veiledningsmateriell både rettet mot skogeiere, offentlig forvaltning og andre aktører som gir råd om skjøtsel og hogst. Skogkurs kommer til å fokusere videre på naturfare sammen med andre aktører i skogbruket.

Kontakt

 • Even Hoffart

 • Prosjektleder

  Even Hoffart

   Driftsteknikk, infrastruktur

  918 52 272

  even@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

 • Del
 • Kurs

  Kurs

  Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 22.10.2021

  Kommune: Sveio

  Varighet: 15 timer

 • 2 550,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 23.10.2021

  Kommune: Bodø

  Varighet: 15 timer

 • 2 050,-
 • Påmelding og informasjon
 • Hogst med motorsag - 15 timer

  Dato: 25.10.2021

  Kommune: Gol

  Varighet: 15 timer

 • 2 050,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 25.10.2021

  Region: Førde

  Varighet: 15 timer

 • 2 050,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Ettersøk - av skadet hjortevilt

  Forfatterne av dette fagheftet er Dagh Bakka og Vidar Holthe. De er blant landets mest erfarne og kunnskapsrike personer i temaet ettersøk av skadet hjortevilt.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Bedre planlegging av skogsdrift - Kurshefte

  I dette heftet fokuserer vi på selve planleggingsprosessen. Hvem som utfører planleggingsoppgavene praktiseres forskjellig etter hva som avtales mellom oppdragsgiver, tømmerkjøper og entreprenør.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Riktig og sikker hogst med motorsag

  Filmklippene skal bidra til færre ulykker og bedre arbeidsmiljø ved å fokusere på de mest utsatte arbeidsoperasjonene ved bruk av motorsag og hvordan gjennomføre disse på en sikker måte.

 • Les artikkel
 • Skogkurs på Youtube

  Viktige begreper i skogbruket

  Hva er et bestand, bonitet, hogstklasse og relaskop? Skogbruket bruker mange faguttrykk som kan være greit å kjenne. I åtte filmer forklares betydningen av de viktigste begrepene.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook