Professor Rune Halvorsen fra Naturhistorisk museum

- Nyttig kurs med variert innhold!

Det var den spontane responsen etter kurset om MiS-kartlegging med NiN som ble holdt på Gardermoen den 11. april. I samarbeid med Skogkurs inviterte Landbruksdirektoratet til kurs for prosjektplanleggerne, oppdragsgivere, rådgiverne og sertifikatholderne, og på det fulltegnede kurset var alle målgruppene representert.

Nå som miljøregistrering i skog skal ta i bruk Natur i Norge (NiN) som en del av metodikken, er det behov for økt kompetanse i alle ledd: planlegging, bestilling, registrering, datahåndtering, vurdering og forvaltning. Dette kurset hadde som mål å gi alle som skal tilby MiS-kartlegging, kjennskap til den reviderte metodikken, og hva det innebærer både kostnadsmessig og praktisk. I mai kommer et kurs for feltkartleggere.


NYTT KURS: MiS-registrering med NiN. Kurs for feltkartleggere
– Honne Hotell og Konferansesenter, 23.-25.05.2018 

 

Jan Erik Nilsen og Turid Trötscher fra Landbruksdirektoratet orienterte om formålet med MiS og NiN, og klargjorde en del praktiske konsekvenser ved overgang til ny MiS, inkludert håndtering av data. Sammen med Idunn Skjetne fra Miljødirektoratet redegjorde de for ulike naturregistreringer og hvilken betydning disse har for skogbruket. Idunn Skjetne fortalte om Miljødirektoratet sitt prosjekt «kartlegging av naturtyper viktige for naturmangfold».


Fra Jan Erik Nilsen (Landbruksdirektoratet) sin presentasjon «Ulike naturregistreringer, betydning og konsekvenser for skogbruket».

Professor Rune Halvorsen fra Naturhistorisk museum (øverste bilde) ga kursdeltakerne en grunnleggende innføring i Natur i Norge, med spesiell vekt på det som er relevant for MiS. MiS og NiN er bygd opp etter de samme prinsippene, og det har dermed vært forholdsvis uproblematisk å oversette MiS til «NiN-språk». Tvert imot har implementeringen av NiN i MiS bidratt til faglig utvikling av begge systemene. Innføring av NiN vil også føre til at MiS blir del av en større helhet av kunnskap om natur.

Det sistnevnte ble trukket frem av PEFC Norge ved Hans Asbjørn Sørlie som en av fordelene med at NiN nå er kommet inn som en del av MiS. Tilgang på kartfestet informasjon om natur er grunnleggende for planlegging av hogst, og det er viktig at denne informasjonen er verdinøytral og etterprøvbar.

Det var mange gode spørsmål fra deltakerne underveis, og det var tydelig at kurset fikk oppklart i noen usikkerheter. Noe av det som ble presisert, er at NiN er et verktøy som kun skal brukes til å beskrive naturen. Det inneholder med andre ord ikke verdisetting eller forvaltningsråd, og de registreringene som gjøres skal være etterprøvbare.

Skogbruket skal fremdeles bruke MiS til å kartlegge og forvalte livsmiljøer, men beskrivelsen skal skje i henhold til NiN sitt system. 

Presentasjonene fra kurset er nå tilgjengelige som nedlastbare PDF-dokumenter.

 

Kontakt

 • Senior prosjektleder

  Anna Lena Albertsen

  Lære med skogen

  971 65 634

  ala@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

 • Del
 • Kurs

  Kurs

  Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 18.11.2019

  Kommune: Nes

  Varighet: 15 timer

 • 1 800,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 21.11.2019

  Kommune: Sarpsborg

  Varighet: 15 timer

 • 1 800,-
 • Påmelding og informasjon
 • Hogst, vedlikehold motorsag, ungskogpleie og planting - 52,5 timer

  Dato: 21.11.2019

  Kommune: Birkenes

  Varighet: 52.5 timer

 • 5 740,-
 • Påmelding og informasjon
 • Virkesutnytting ved manuell hogst

  Dato: 23.11.2019

  Kommune: Grimstad

  Varighet: 7.5 timer

 • 1 470,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Foryngelse av barskog - Temabok

  Boka innholder sentrale kunnskaper om foryngelse av barskog. Vegetasjonstypene i skog vises med bilder og tekst, og de fire hogstformene ved foryngelse defineres.

 • 220,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Felling

  Dokumentert sikkerhetsopplæring

  1. januar 2002 trådte bestemmelsene om krav om dokumentert sikkerhetsopplæring i kraft for landbruket. Forskriften retter seg blant annet mot virksomheter og familiebruk i landbruket.

 • Les artikkel
 • Vinterbilveier

  Vinterbilveger og isveger - en veileder

  Bruken av snø og is som transportbane har lange tradisjoner, men kunnskapene er i ferd med å bli glemt. Vinterbilveger og isveger er en faglig veileder for dem som ønsker å ta metodene i bruk.

 • Les artikkel
 • Skogkurs på Youtube

  Viktige begreper i skogbruket

  Hva er et bestand, bonitet, hogstklasse og relaskop? Skogbruket bruker mange faguttrykk som kan være greit å kjenne. I åtte filmer forklares betydningen av de viktigste begrepene.

 • Les artikkel
 • Feltkontroll

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt skal utføres av feltkontrollør som har gjennomført godkjent kurs. Ut fra kunnskap gitt i kurset og tidligere bakgrunn og praktisk erfaring, skal kontrollen vurdere dyrenes helsetilstand mens dyra var i live og den behandling slaktet og kjøttet har fått etter avliving.

 • Les artikkel
 • Verktøy for kalkulasjon av skogsdrift

  Første betingelsen for å unngå kostnader er å kjenne kostnadsdriverne. Deretter kan vi sette inn tiltak - kortsiktige og langsiktige.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook