Skogkurs Resyme - Nr. 12 Gjødsling

  • 15,-

  • Her omtales bare gjødsling omkring hogstmodenhet fordi det er det gjødslingstiltaket som gir størst lønnsomhet.

    Inntil 10 eksemplarer: kr 15,- pr stk
    11 - 100 eksemplarer: kr 12,- pr stk
    101 - 1000 eksemplarer: kr 9,- pr stk

    Skriv inn riktig antall når du har gått til kassa - kvantumsrabatt trekkes fra i etterkant.

    Minste bestilling er 10 stk eller sammen med en annen ordre på minst kr 200,-

    Kan lastes ned i PDF-format fra denne siden på Kunnskapsskogen.


    Bestandspleie i barskog - faghefte

    Dette fagheftet er en omfattende samling av forskningsbasert kunnskap om bestandspleie i gran- og furuskog. Det bør være av interesse for mange innen skognæringen, ikke minst innen forvaltning og skoleverk.

  • 180,-

  • Inkl. MVA
  • EIKA - Skjøtsel og bruk

    Boka EIKA – Skjøtsel og bruk omhandler det norske eikeskogbrukets skjøtsel, ressursgrunnlag, produksjon, økonomi, miljø- og kulturverdier, bruk og verdiskaping. Fra gammelt av har eik vært symbol på stolthet, styrke og utholdenhet.

  • 200,-

  • Inkl. MVA
  • Foryngelse av barskog - Temabok

    Boka innholder sentrale kunnskaper om foryngelse av barskog. Vegetasjonstypene i skog vises med bilder og tekst, og de fire hogstformene ved foryngelse defineres.

  • 220,-

  • Inkl. MVA
  • Kulturlandskapet - Skog og trær - bruk og skjøtsel

    Gjennom tidene er bruken av landskapet endret kontinuerlig. Slik vil det også være framover. I dette heftet settes fokus på ressursutnyttelse fra skog og trær i et moderne kulturlandskap.

  • 40,-

  • Inkl. MVA
  • Markberedning - iBooks for iPad

    Denne iPad-versjonen om MARKBEREDNING er basert på Skogkursresymeet med samme navn. Initiativtakerne til den nye standarden for markberedning er skogeierandelslagene Glommen, Viken og Mjøsen, SB Skog, Norskog, Statskog SF og fylkesmennene i Hedmark og Oppland. Skogbrukets Kursinstitutt har hatt prosjektledelsen og prosjekteierskapet.

  • 39,-

  • Inkl. MVA
  • Skjøtsel av lauvskog - Temabok

    Temaboka gir leseren innblikk i det mangfold av muligheter lauvskogen kan brukes til. Boka beskriver de biologiske og økonomiske sidene ved skjøtsel av lauvskog.

  • 200,-

  • Inkl. MVA
  • Skogkurs Resyme - Nr. 01 Stammekvisting

    Resymeet tar utgangspunkt i at lønnsomheten av å kunne tilby markedet en del kvistfritt sagtømmer antas å øke.

  • 15,-

  • Inkl. MVA
  • Skogkurs Resyme - Nr. 02 Ungskogpleie

    Nødvendig ungskogpleie er et av de mest lønnsomme tiltak en skogeier kan gjøre. Ungskogpleie ivaretar tidligere investeringer, og i tillegg sikrer man optimal produksjon og valgmuligheter for fremtiden.

  • 15,-

  • Inkl. MVA
  • Skogkurs Resyme - Nr. 03 Råtebekjempelse

    Kvalitetsvirke er framtidas krav, og råtefrekvensen i granskogene må reduseres. Rotkjuka er den viktigste råtesoppen i granskog. Infeksjon via stubbesnitt etter tynning er en viktig smittevei.

  • 15,-

  • Inkl. MVA
  • Skogkurs Resyme - Nr. 04 Planting

    Etablering av ny foryngelse, for å sikre ny produksjon og god økonomi i fremtidsskogen, er det viktigste tiltaket som gjøres etter hogst. Å plante gir sikkerhet for rask og god etablering, kortere omløpstid og jevn plantetetthet.

  • 15,-

  • Inkl. MVA
  • Skogkurs Resyme - Nr. 06 Tynning

    Tynning er første anledning til inntekter fra et skogbestand. Og et ungskogpleid bestand med god tetthet gir størst mulighet for økonomisk overskudd ved tynning.

  • 15,-

  • Inkl. MVA
  • Skogkurs Resyme - Nr. 08 Maskinell Planting

    I de senere åra har maskinell planting blitt mer aktuelt, både fordi det er vanskelig å skaffe kvalifisert arbeidskraft og at det etterhvert produseres plantemaskiner som passer bedre for norske forhold.

  • 15,-

  • Inkl. MVA
  • Skogkurs Resyme - Nr. 09 Markberedning

    Tilfredsstillende foryngelse etter avvirkning er et viktig mål. Vellykket planting eller naturlig foryngelse er blant annet avhengig av spire-, etablerings- og vekstforholdene.

  • 15,-

  • Inkl. MVA
  • Skogkurs Resyme - Nr. 11 Grøfting av fastmark

    Grøfting gjennomføres for å øke skogproduksjonen. Trær trenger næring, lys, varme og vann for å vokse bra. I mange områder vil grunnvannet stå 5-10 cm under markoverflata om sommeren.

  • 15,-

  • Inkl. MVA
  • Skogplanting - iBooks for iPad

    Denne boka om Skogplanting henvender seg til elever, studenter, skogeiere og andre som ønsker en innføring i planting som foryngelsesmetode. Den har videoklipp om ulike metoder og teknikker.

  • 39,-

  • Inkl. MVA
  • Stubbebehandling ved tynning - DVD

    Aktuelle metoder for å redusere skader av rotråte.

  • 290,-

  • Inkl. MVA
  • Tynning i gran- og furuskog - Temabok

    Med økende andel yngre skog gir boka kunnskap om hvordan skogbehandlingen kan utføres, og hvilke muligheter disse arealene utgjør for eiendommen.

  • 200,-

  • Inkl. MVA
  • Ungskogpleie - Temabok

    Boka er fullstendig omarbeidet i forhold til den forrige utgaven. Den vil være til nytte både for uerfarne og erfarne skogeiere.

  • 200,-

  • Inkl. MVA
  • Del på sosiale medier:
  • Kurs

    Kurs

    Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

    Dato: 27.10.2020

    Kommune: Saltdal

    Varighet: 7.5 timer

  • 2 100,-
  • Påmelding og informasjon
  • Hogst, vedlikehold motorsag, ungskogpleie og planting - 52,5 timer

    Dato: 29.10.2020

    Kommune: Froland

    Varighet: 52.5 timer

  • 5 870,-
  • Påmelding og informasjon
  • Norsk PEFC Skogstandard for skogeiere

    Dato: 30.10.2020

    Kommune: Sunnfjord

    Varighet: 7.5 timer

  • 1 260,-
  • Påmelding og informasjon
  • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag og ryddesag - 22,5 timer

    Dato: 02.11.2020

    Kommune: Grong

    Varighet: 22.5 timer

  • 2 840,-
  • Påmelding og informasjon
  • Vis alle kurs

    Kunnskap

    Kunnskap

    Markberedning i Trøndelag

    LENSA har i samarbeid med Skogkurs utarbeidet en 4 siders informasjon om utførelse av markberedning. Last ned i PDF-format!

  • Les artikkel
  • Grøfting etter hogst på skogsmark

    Grøfting etter hogst på skogsmark

    Grøfterensk og suppleringsgrøfting gjennomføres for å bedre foryngelsesforholdene på arealer med midlertidig høyere grunnvannsnivå etter hogst. Trær trenger næring, lys, varme og vann for å vokse bra. I mange områder vil grunnvannet stå 5-10 cm under markoverflata i vekstsesongen etter hogst.

  • Les artikkel
  • Stammekvistingskalkyle

    Skogbrukets Kursinstitutt har utviklet et program for stammekvisting med utregninger for bestandsutvikling, kostnadskalkyle, og lønnsomhetsberegning.

  • Les artikkel
  • Utenlandsk arbeidskraft

    Her finner du informasjon og materiell knyttet til ikke-skandinavisk arbeidskraft. På siden kan du laste ned kurshefter til bruk på Aktivt Skobruks kurs i ungskogpleie og skogplanting på blant annet russisk og polsk. Heftene foreligger også på engelsk og norsk. På denne siden finner du også aktuelle linker til informasjon for deg og dine utenlandske ansatte.

  • Les artikkel
  • Ungskogpleie-brosjyre om lønnsomhet

    STELL AV UNGSKOGEN KAN ØKE HOGSTINNTEKTEN MED 50 %

    Brosjyre med viktige momenter om ungskogpleiens lønnsomhet. Den viser ungskogpleiens viktighet sett fra en litt utradisjonell vinkel, om hvordan ungskogpleie kan øke inntekten i gammelskogen.

  • Les artikkel
  • Vis flere artikler

    Facebook