Skogbrukets HMS-utvalg

Skogbrukets HMS-utvalg er et rådgivende organ som har som formål å fremme forebyggende helse, miljø og sikkerhetsarbeid i skogbruksnæringen i Norge.

Meny:


 

 

 

Om HMS-utvalget


Mandat:
«Skogbrukets HMS-utvalg ble opprettet i 1974. Skogbrukets HMS-utvalg er et rådgivende organ som har som formål å fremme forebyggende helse, miljø og sikkerhetsarbeid i skogbruksnæringen i Norge. Utvalget skal holde seg løpende orientert om skadestatistikk, arbeide systematisk med å kartlegge utfordringer og fremme forslag på HMS-tiltak innen naturbruksområdet.»

Utvalget er satt sammen av  representanter fra:

 • Skogbrukets Landsforening (SL)
 • Maskinentrepenørenes Forbund (MEF)
 • Fellesforbundet
 • Norges Skogeierforbund
 • Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)
 • Norsk Ved
 • Arbeidstlsynet (observatør)

Leder og nestleder av Skogbrukets HMS-utvalg rullerer, mellom Fellesforbundets og Skogbrukets Landsforenings representant i utvalget.

Skogbrukets HMS-utvalg møtes fra 4 til 6 ganger i året, og minst ett av møtene kombineres med bedriftsbesøk.

Skogbrukets Landsforening er sekretariat for Skogbrukets HMS-utvalg. Du kan kontakte utvalget på e-post: csr@nhomd.no, eller telefon +47 902 94 473

Representanter i utvalget:

Arvid Eikeland (leder)
Fellesforbundet
Telefon: 908 55 978
E-post:  arvid.eikeland@fellesforbundet.no

 

 

 

CamillaCamilla Schrader Roander (sekretær)
NHO Mat og Drikke
Telefon: 902 94 473
E-post: csr@nhomd.no

 

 

 

Geir Myklestad
Skogkurs
Telefon: 952 71 799
E-post: gm@skogkurs.no

 

 

 

Ingeborg Anker-Rasch
Norges Skogeierforbund
Telefon: 416 74 089

E-post: ingeborg.anker-rasch@skog.no


 

 

Øyvind Stranna Larsen
Norsk Ved
Telefon: 480 96 833
E-post: strannalarsen@gmail.com

 


 

Harald Øie
Arbeidstilsynet
Telefon: 73 19 97 00
E-post: Harald.Oie@arbeidstilsynet.no

 

 

 

Bjørn Lauritzen
Maskinentrepenørenes Forbund 
Telefon: 907 37 626
E-post: Bjorn.Lauritzen@mef.no

 

 

Til toppen

 

Kjell-Olav Bjerknes
Representant for Energi Norge
Telefon: 95179793
E-post: kjell-olav.bjerknes@hafslund.no

 

Skjemaer
 


Anbefalt verneutstyr

 


Erklæring om helse, miljø og sikkerhet (HMS-erklæringsskjema)

 


Hjelpeskjema for risikovurderingAvviksrapport

 


Egenærklæring for vedhogger ved selvhogst av ved hos skogeier

 

 

Forebyggende arbeid

Ved å arbeide forebyggende med helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen, vil man kunne skape en kultur som vil kunne redusere ulykker og skader. Under viser vi noen grep som kan hjelpe bedriften din til å løfte HMS til å bli en del av hverdagen.

Lovhjemmel
Helse, miljø og sikkerhet er viktige temaer i enhver bedrift, og krav hvordan dette skal følges opp er lovhjemlet i arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter.

Veiledning til virksomhetens HMS-arbeid
Skogbrukets HMS-utvalg har utarbeidet et veiledningsdokument til virksomhetens HMS-arbeid. Her finner du oversikt over kravpunktene i internkontrollforskriften, samt eksempler på innhold.

Du kan også finne god informasjon på Arbeidstilsynets nettside. Der finner du oversikt over kravene som regelverket stiller til HMS, og hvordan dette kan bli fulgt systematisk opp.

Vil din bedrift lære mer om helse, miljø og sikkerhet?
Her finner du en oversikt over Skogkurs sine tilbud innen dokumentert sikkerhetsopplæring.Riktig og sikker hogst med motorsag

Filmklippene skal bidra til færre ulykker og bedre arbeidsmiljø ved å fokusere på de mest utsatte arbeidsoperasjonene ved bruk av motorsag og hvordan gjennomføre disse på en sikker måte.

Til toppen

 

Aktuelle lenker

Medlemmer i  Skogbrukets HMS-utvalg:

 

Lover og forskrifter

www.lovdata.no

Aktuelle lover

Aktuelle forskrifter

 

Arbeid nær kraftlinjer

Arbeid nær kraftlinjer, eksempelvis hogst, er risikofylt arbeid og må utføres av kompetente personer og etter gjeldende lovverk. Eier av kraftlinjene har som oftest avtaler med grunneiere der linjene er satt opp. Disse avtalene definerer blant annet hvilke rammer som gjelder for slikt arbeid, både varsling før arbeid utføres og hvem som er ansvarlig for sikkerhetstiltak. Slikt arbeid er lovregulert, og kan utløse både erstatningsansvar og risiko for helse og liv dersom det ikke blir utført riktig.

Lovhjemmel
Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg skal ivareta sikkerheten ved arbeid på eller nær ved samt drift av elektriske anlegg. Forskriften definerer blant annet virkeområde og ansvar. Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav vil også dekke dette området.

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser vil være en aktuell forskrift dersom skogsdrift skal utføres i nærheten av kraftlinjer. Dette vil også gjelde vedlikehold nær og rundt kraftlinjer, da større linjerydding faller innenfor byggherreforskriften.

Kart over områdekonsesjoner
Du kan finne oversikten over hvem som eier de ulike kraftlinjene ved å besøke NVE sin kartløsning NVE Nettanlegg. Kontakt med eier av kraftlinjer vil kunne avklare hvem som er ansvarlig for sikkerhetstiltak før arbeid utføres.

Erstatningsansvar og risiko
Arbeid nær kraftlinjer er krevende arbeid, som må gjøres i henhold til lovverk både for å unngå erstatningsansvar og risiko for liv og helse. Ved brudd på kraftlinjer, kan det påløpe erstatningsansvar på store summer (såkalte KILE-kostnader), samtidig som det er risikofylt arbeid for de som utfører jobben. For å sikre at sikkerheten er på plass før arbeidet utføres, må eier av kraftlinje sørge for at sikkerhetstiltak utføres.

Eier av kraftlinjen må derfor kontaktes for videre avklaring av arbeidet før dette settes i gang.Til toppen

 


Aktuelle artikler i kunnskapsskogen

Riktig og sikker hogst med motorsag

Filmklippene skal bidra til færre ulykker og bedre arbeidsmiljø ved å fokusere på de mest utsatte arbeidsoperasjonene ved bruk av motorsag og hvordan gjennomføre disse på en sikker måte.

Felling

Dokumentert sikkerhetsopplæring

1. januar 2002 trådte bestemmelsene om krav om dokumentert sikkerhetsopplæring i kraft for landbruket. Forskriften retter seg blant annet mot virksomheter og familiebruk i landbruket.

 • Del på sosiale medier:
 • Kurs

  Kurs

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

  Dato: 27.10.2020

  Kommune: Saltdal

  Varighet: 7.5 timer

 • 2 100,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 27.10.2020

  Region: Gaular

  Varighet: 15 timer

 • 1 870,-
 • Påmelding og informasjon
 • Hogst, vedlikehold motorsag, ungskogpleie og planting - 52,5 timer

  Dato: 29.10.2020

  Kommune: Froland

  Varighet: 52.5 timer

 • 5 870,-
 • Påmelding og informasjon
 • Norsk PEFC Skogstandard for skogeiere

  Dato: 30.10.2020

  Kommune: Sunnfjord

  Varighet: 7.5 timer

 • 1 260,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Ettersøk - av skadet hjortevilt

  Forfatterne av dette fagheftet er Dagh Bakka og Vidar Holthe. De er blant landets mest erfarne og kunnskapsrike personer i temaet ettersøk av skadet hjortevilt.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Bedre planlegging av skogsdrift - Kurshefte

  I dette heftet fokuserer vi på selve planleggingsprosessen. Hvem som utfører planleggingsoppgavene praktiseres forskjellig etter hva som avtales mellom oppdragsgiver, tømmerkjøper og entreprenør.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Facebook