kart

Markfuktighetskart for skogen i Norge

Det er et stort på fokus på å forebygge sporskader ved hogst og utkjøring av tømmer, og å sikre god vannkvalitet i bekker, elver og vann.

Flere av kravpunktene i Norsk PEFC Skogstandard omhandler planlegging for å ivareta hensynet til bl.a. friluftsliv, erosjon og rasfare og vannressurser. Spesielt kan punkt 13 – terrengtransport nevnes. Endringer i klima øker faren for sporskader, og Norges vassdrags- og energidirektorat peker på følgende effekter av klimaendringene:

 • økt årsnedbør i store deler av landet
 • flere lokale intense nedbørsepisoder og mer flom i små elver
 • økt avrenning i vintermånedene og redusert avrenning i sommerhalvåret
 • økt flomfare på høst og vinter og større regnflommer

Dette er en særlig utfordring i områder hvor tradisjonelle vinterdrifter på bæresvak mark ikke lenger er mulig på grunn av mildere vintertemperaturer og redusert teledannelse. Samtidig som at klimaet endres, ønsker industrien i økende grad jevnere tilgang på tømmer noe som fører til at avvirkningen fordeles utover året, mer uavhengig av værforhold enn tidligere.


Sporskader. I planleggingsfasen kan det være vanskelig å se hvor det er fuktig mark, og når mye tømmer skal transporteres ut kan det bli sporskader.
 


Reduserte skader. Ved å legge utkjøringen i terreng med god bæreevne reduseres faren for sporskader. 

Et markfuktighetskart viser hvor det er størst fare for sporskader og påvirkning på vannkvalitet. Bruk av markfuktighetskart i planleggingen av skogsdrifter bidrar til å redusere faren for sporskader. Markfuktighetskart har de siste årene blitt utarbeidet kommunevis av enkelte skogeierandelslag og brukt i planleggingen. Tilbakemeldingen fra brukerne har vært svært god.

Basert på data samlet inn av Kartverket ved hjelp av en flybåren laserskanner ble det derfor i 2018 utarbeidet et nasjonalt markfuktighetskart. Dette kartet, og dataene, er nå åpent tilgjengelige. Brukere av informasjonen kan laste ned dataene til egen PC eller bruke en nett-tjeneste for å vise markfuktighetskartet i et kartprogram.

Markfuktighetskartet dekker et totalareal på omtrent 176 500 km2 og et skogareal på omtrent 73 000 km2. Dette er omtrent halvparten av Norges skogareal og enkelte viktige skogområder mangler fortsatt markfuktighetskart. Det er et mål, på sikt, å produsere et kart som dekker all skog i landet, men dette avhenger av tilgangen på nye laserdata og finansiering.

Skjermdump

fargekoderMarkfuktighetskartet viser sannsynligheten for fuktighet med ulike blåtoner. Jo mørkere, jo bløtere. Markfuktigheten vises i fem klasser basert på en beregnet dybde til vann: 0-0,25 m, 0,25-0,5 m, 0,5-0,75 m, 0,75-1 m og >1 m (gjennomsiktig). Kartet er ikke en fasit på hvor fuktig marka er, men gir en god indikasjon på hvor vannet samler seg basert på terrengoverflata. Andre faktorer som påvirker markfuktigheten, f.eks. grunnforhold og drenering er ikke med i beregningen.

 

I tillegg til bruk i planleggingen av skogsdrifter kan markfuktighetskartet være en nyttig ressurs i forbindelse med f.eks:

 • valg av treslag eller hogstform eller planlegging av markberedning eller grøftevedlikehold
 • planlegging og tilrettelegging av friluftsinteresser f.eks. ved bygging av skiløypetraseer, turstier o.l.
 • skogbrannbekjempelse og tilsyn av infrastruktur som EL-anlegg
 • naturtypekartlegging.

For å få tilgang til markfuktighetskartet kan man enten finne det på NIBIOs kartløsning Kilden, hvor markfuktighetskartet ligger under skog. Velg Skogportalen på Kilden for å få tilgang på de mest relevante kartlagene for skog direkte. På Geonorge kan du enkelt søke etter «markfuktighet» og få opp informasjon om markfuktighetskartet som tjeneste (WMS) og datasett. WMS-tjenesten gir deg mulighet til å legge inn kartlaget i et kartprogram via en nettlenke. Datasettet kan fritt lastes ned fra NIBIOs nettsider.


Kontakt

 • Prosjektleder, ph.d.

  Endre H. Hansen

  I permisjon. 

  954 43 705

  eh@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

  Aktuelle artikler i kunnskapsskogen

  Diameterspredning og korttømmerhåndtering som kostnadsdrivere

  Det er mange kostnadsdrivere som påvirker produktiviteten når ei skogsdrift skal gjennomføres. Første betingelsen for å unngå unødvendige kostnader er at vi kjenner kostnadsdriverne. Deretter kan vi sette inn tiltak; - kortsiktige og langsiktige.

  Kundetilfredshetsundersøkelse for skogsentreprenører

  Alle skogsentreprenører er på en eller annen måte konkurranseutsatte. For å vinne nye kunder, og holde på gamle, er det avgjørende å kjenne kundenes krav og forventninger.

  To spørreundersøkelser kan gi deg tilbakemelding på for fornøyde skogeierne eller skogbrukslederne/virksekjøperne er med deg som entreprenør. 

  Riktig og sikker hogst med motorsag

  Filmklippene skal bidra til færre ulykker og bedre arbeidsmiljø ved å fokusere på de mest utsatte arbeidsoperasjonene ved bruk av motorsag og hvordan gjennomføre disse på en sikker måte.

   

  Tynningsinstruks og resultatoppfølging

  Skogbrukets Kursinstitutt og Aktivt Skogbruk har utviklet program for beregninger ved tynning. Programmene er prøvd ut i samarbeid med maskinførere og Mjøsen Skog BA.

  Digital klave - kunnskapsskogen

  Bruk av digital klave

  En nøyaktig kontrollmåling er grunnlag for å sjekke ut om hogstmaskinen måle korrekt og er viktig for å ha et godt grunnlag for kalibrering av hogstmaskinens målesystem.

 • Del på sosiale medier:
 • Kurs

  Kurs

  Bruk og vedlikehold av motorsag - 15 timer

  Dato: 21.01.2022

  Region: Landås

  Varighet: 15 timer

 • 2 550,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vedlikehold av motorsaga - 4 timer

  Dato: 27.01.2022

  Kommune: Kristiansand

  Varighet: 4 timer

 • 990,-
 • Påmelding og informasjon
 • Bruk og vedlikehold av motorsag - 15 timer

  Dato: 27.01.2022

  Region: Hedmarken

  Varighet: 15 timer

 • 2 250,-
 • Påmelding og informasjon
 • Bruk og vedlikehold av motorsag - 15 timer

  Dato: 28.01.2022

  Kommune: Kvinnherad

  Varighet: 15 timer

 • 2 680,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Innføring i virkesutnytting - iBooks for iPad

  Denne e-boka for iPad tar for seg virkesutnytting sett fra maskinførerens hverdag.

 • 39,-
 • Last ned fra iBooks

  Pris eks. frakt

 • Virkesverdi

  Virkesverdi - programvare

  Apteringsoppfølging i en ny tid. Programmet består av 3 deler:

  - Opparbeiding: Analyse av HPR-filer (produksjonsfiler)
  - Dimensjoner: Analyse av HQC-filer (kontrollmålingsfiler)
  - Aptering: Simulering

  Programmet kan installeres både på kontoret (PC) og i hogstmaskinen. I hogstmaskin kan programmet kontinuerlig overvåke «opparbeiding» og «dimensjoner».

 • 6250,-
 • Pris eks. frakt

  Virkesutnytting cd

  Virkesutnytting - CD med Powerpoint-presentasjoner

  Denne CD-platen inneholder 5 Powerpoint-presentasjoner.

 • 300,-
 • Pris eks. frakt

  Riktig og sikker hogst

  Riktig og sikker hogst

  Heftet er en veiledning i bruk av motorsag under hogst. Formålet er å gi oversikt over faremomenter og hvordan man kan takle disse.

 • 60,-
 • Pris eks. frakt

  Terrengskader - hefte

  Terrengskader ved skogsdrift

  Heftet er en praktisk veileder i å kvantifisere terrengskader og fremme tiltak for å redusere skadeomfanget.

 • 80,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Facebook