Ras - skogsvei

Forebygging av ras- og flomskader ved vei- og arealforvaltning

Forebygging av flom- og skred kommer stadig høyere på dagsorden. Et tiltak i denne satsningen var i 2016  kursing av saksbehandlere i Gudbrandsdalen angående forebygging av ras- og flomskader ved vei- og arealforvaltning.

Gudbrandsdalen har de siste årene vært utsatt for store skader som følge av mye intensiv nedbør. Vann har kommet på ville veier, og ført til erosjonsskader og vannrelaterte skred. Mange av disse skadene har sin opprinnelige årsak knyttet til veier (private og offentlige). Problemene har ofte vært knyttet til tette stikkrenner, for dårlige grøfter, feil plassering, feil dimensjonering osv. Utover veiene kan det være andre overflatetiltak som kan være utløsende for ras og flom, som f.eks. nydyrking, boligfelt, hogstflater, hyttefelt og lignende.

I januar og februar 2016 ble det avholdt 3 kurs i Gudbrandsdalen der følgende tematikk ble tatt opp:

 • Risiko og sårbarhet (ROS) – Hva sier lovverket
 • Gjennomgang av ny landbruksveiforskrift og saksgangen i vegsaker, herunder organisering, vurdere ras og flomfare, vurdere andre forhold, krav til byggeplan, godkjenning, Veidatabasen ØKS, tilskudd, vedlikehold.
 • PBL – Hva er forskjellen når en vei bygges etter PBL?
 • Risikovurdering og årsaker til flomskader og vannrelaterte skred – hvilke tiltak kan gjøres?
 • Dimensjonering av stikkrenner, praktisk bruk av kart og praktisk øvelse

Disse temaene resulterte i mye dialog og spørsmål undervegs i kursene.

Her finner du foredragene fra kursserien

 

Spørsmålene som kom opp dreide seg blant annet om:

 • Bruken av aktsomhetskart
 • Restriksjoner og evt nekting av tiltak
 • Ansvar
 • Rutiner i saksbehandlingen
 • Evt erstatningsordninger

Disse temaene og spørsmålene er gjennom sommeren og høsten 2016 drøftet med representanter fra Landbruksdirektoratet, NVE, NIBIO og FM i Oppland. Landbruksdirektoratet, i samarbeid med andre relevante institusjoner tar problemstillingene til vurdering i den hensikt å avklare regelverket og bidra til gode saksbehandlingsrutiner fremover. 

Disse kursene får en oppfølgingsdag i felt en snøfri dag til våren 2017, hvor disse temaene vil bli belyst i praksis. På en slik felt-dag vil representant(er) fra LDIR, NVE, NGU, NIBIO, FM, FYK, Skogkurs med flere delta.


Kontakt

 • Senior prosjektleder

  Steinar Lyshaug

  Driftsteknikk,og Infrastruktur

  996 37 311

  sl@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

  Aktuelle artikler i kunnskapsskogen

  Tining av stikkrenne. (Foto: Romeriks Almenningene v/ Johannes Enersen)

  Tining av stikkrenner

  Nå er det sesong for tining av stikkrenner! Tette stikkrenner kan forårsake store vann- og erosjonsskader på en vei. En stikkrenne som har fryst bør tines like før snøsmeltingen setter inn. Da er det om å gjøre å få til et lite hull. Når vannet først har begynt å renne utvider hullet seg og isen forsvinner.

  Geologi og veibygging - Skogkurs veileder

  Geologi og veibygging - Skogkurs veileder

  I denne veilederen vil du finne grunnleggende informasjon om hva du bør tenke på ved vurdering av masser til bruk i veikroppen. Hvilke krav må følges, hva bør man tenke på og hvordan finne egnede masser.

  Info-ark: Etablering av skogsbilveier ved kryssing av bekker

  Mange gytebekker for fisk har blitt forringet og ødelagt i tiden det har blitt anlagt skogsbilveier. Fisk skal kunne fortsette sin ferd oppover et vassdrag selv om det er anlagt en skogsbilvei over vassdraget.

  Vinterbilveier

  Vinterbilveger og isveger - en veileder

  Bruken av snø og is som transportbane har lange tradisjoner, men kunnskapene er i ferd med å bli glemt. Vinterbilveger og isveger er en faglig veileder for dem som ønsker å ta metodene i bruk.

  Veinormaler

  Normaler for landbruksveier er en håndbok som inneholder tekniske og geometriske krav til åtte forskjellige klasser av landbruksveier, og byggebeskrivelser som forteller hvordan anleggsarbeidet bør utføres. Siste revisjon er utført i 2016.

 • Del på sosiale medier:
 • Kurs

  Kurs

  Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 29.10.2021

  Region: Fusa

  Varighet: 15 timer

 • 2 050,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 01.11.2021

  Kommune: Bømlo

  Varighet: 15 timer

 • 2 050,-
 • Påmelding og informasjon
 • Ungskogpleie med motorryddesag – 7,5 timer

  Dato: 03.11.2021

  Region: Ortnevik/

  Varighet: 7.5 timer

 • 1 400,-
 • Påmelding og informasjon
 • Landbrukstraktor og vinsj - 15 timer

  Dato: 03.11.2021

  Kommune: Senja

  Varighet: 7.5 timer

 • 1 400,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Normaler for landbruksveier - med byggebeskrivelse

  Normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse er en håndbok som inneholder tekniske og geometriske krav til landbruksveier. Byggebeskrivelse med henvisninger til fagstoff viser hvordan anleggsarbeidet skal utføres.
   

 • 120,-
 • Pris eks. frakt

  Veinormaler - Kortversjon

  Kortversjonen av veinormalene er på to sider i A5 format. Den er værbestandig og beregnet for å ha med seg ut i felt.

 • 20,-
 • Pris eks. frakt

  Skogsveier og skredfare

  Skogsveger og skredfare - veileder

  Anlegg av skogsveger i bratte lisider kan føre til løsmasseskred, særlig der vegene endrer den naturlige dreneringen i lia. Vannet blir dermed ledet til områder der det ikke er naturlig dreneringsveg, eller til bekker og andre dreneringsveger som ikke har stor nok kapasitet til å lede vannet.

 • 120,-
 • Pris eks. frakt

  Inspeksjon av bruer på landbruksveger - Håndbok

  Inspeksjon av bruer på landbruksveger skal være et bidrag til at vegeier, veglag og offentlig forvaltning kan vurdere bruas tilstand ved inspeksjon og gjøre tiltak som er nødvendig i dens videre drift og vedlikehold.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Skogsveibygging med miljøhensyn

  Hovedinnholdet i veilederen er knyttet til bygging av skogsbilveier, men vinterbilveier, opprusting av eldre skogsbil og traktorveier er diskutert. 

 • 60,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Facebook