Diameterspredning og korttømmerhåndtering som kostnadsdrivere

Det er mange kostnadsdrivere som påvirker produktiviteten når ei skogsdrift skal gjennomføres. Første betingelsen for å unngå unødvendige kostnader er at vi kjenner kostnadsdriverne. Deretter kan vi sette inn tiltak; - kortsiktige og langsiktige.

I prosjektet «Diameterspredning og korttømmerhåndtering som kostnadsdrivere av skogsdrifter» har Skogkurs, MEF Skog og NIBIO i samarbeid med Skogeierforbundet og NORSKOG, sett på betydningen av to ulike kostnadsdrivere. For den ene av dem har vi utviklet en kalkulator. Kalkulatoren kan være en støtte i planlegging for å unngå kostnader; - både på kort og lang sikt.

Prosjektet er finansiert med støtte fra Skogbrukets verdiskapingsfond.

Det er foreløpig begrenset kunnskap om hvordan diameterspreningen og korttømmerhåndteringen påvirker produktiviteten. NIBIO har i prosjektet samlet inn produksjonsdatafiler fra en del drifter og analysert disse. Forsøkene på å samle inn større data fra praktisk drift har derimot vist seg å være vanskelige. I stedet har simulering av hogstmaskiner og lassbærere blitt gjort i en foreløpig studie av hvordan disse faktorene kan påvirke tidsforbruk og produktivitet.

 NIBIOS rapport kan lasetes ned her

 

 

Korttømmerhåndtering

Fra tid til annen er det avsetning for tømmersortiment som er ekstra korte. Sortimentene kan være både av massevirkekvalitet og sagtømmerkvalitet, men fellesnevneren er at de er så korte at det kan lastes doble lengder. Doble lengder gir fulle lass, men mye ekstra krankjøring og færre lass pr skift påvirker produktivitet og kostnad.

Studien begrenser seg til lassbærerens tidsforbruk, selv om vi må anta at også hogstmaskinen påvirkes. Nedenfor kan du laste ned en liten kalkulator som viser tidsforbruk i ulike bestand og med ulike forutsetninger. 

 Last ned kalkyle

 

 

Diameterspredning

Blant entreprenørene er det godt kjent at diameterspredningen i bestandet har stor betydning for produktiviteten under hogst. Der alle trærne er tilnærmet like store blir produksjonen vesentlig større enn i bestand med samme middeldimensjon der mange trær er små og noen overgrove. 

Resultatene viser tydelig at skjevfordelingen i et bestand påvirker hogstmaskinens produktivitet. I de fleste tilfellene har spredningen en negativ effekt, og forskjellene vises tydligst i bestand med små middeldimensjoner. Rapporten peker imidlertid på at diameterspredningen også kan påvirke hogstmaskinføreren slik at han han eller hun blir mer slitne når variasjon i trestørrelse er stor. Dette er noe som ikke kunne undersøkes i simuleringsstudien, men som kan påvirke produktiviteten.

Ut fra det vi kan se nå, er det vanskelig å lage en kalkulator på kostnadsdriveren diameterspredning. Det skyldes blant annet at det i dag er vanskelig å måle diameterspredningen før avvirkning. Med dagens teknologi kreves en rekke systematisk anlagte prøveflater i bestandet for å kunne estimere skjevheten før hogst. Mest fornuftig kan det derfor være å beregne kostnadene etter at avvirkningen er utført. I framtiden kan det imidlertid være muligheter for at LIDAR og andre avanserte sensorer kan brukes til å estimere slike variabler.

Det vises forøvrig til rapporten som kan lastes ned ovenfor.

 

 Se også "Verktøy for kalkulasjon av skogsdrift"

 

 


Kontakt

 • Senior prosjektleder

  Mikael Fønhus

  Anvendt skogbruksøkonomi og entreprenørskogbruket

  992 87 002

  mf@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

  Aktuelle artikler i kunnskapsskogen

  Kundetilfredshetsundersøkelse for skogsentreprenører

  Alle skogsentreprenører er på en eller annen måte konkurranseutsatte. For å vinne nye kunder, og holde på gamle, er det avgjørende å kjenne kundenes krav og forventninger.

  To spørreundersøkelser kan gi deg tilbakemelding på for fornøyde skogeierne eller skogbrukslederne/virksekjøperne er med deg som entreprenør. 

  kart

  Markfuktighetskart for skogen i Norge

  Det er et stort på fokus på å forebygge sporskader ved hogst og utkjøring av tømmer, og å sikre god vannkvalitet i bekker, elver og vann.

  Riktig og sikker hogst med motorsag

  Filmklippene skal bidra til færre ulykker og bedre arbeidsmiljø ved å fokusere på de mest utsatte arbeidsoperasjonene ved bruk av motorsag og hvordan gjennomføre disse på en sikker måte.

   

  Tynningsinstruks og resultatoppfølging

  Skogbrukets Kursinstitutt og Aktivt Skogbruk har utviklet program for beregninger ved tynning. Programmene er prøvd ut i samarbeid med maskinførere og Mjøsen Skog BA.

  Digital klave - kunnskapsskogen

  Bruk av digital klave

  En nøyaktig kontrollmåling er grunnlag for å sjekke ut om hogstmaskinen måle korrekt og er viktig for å ha et godt grunnlag for kalibrering av hogstmaskinens målesystem.

 • Del på sosiale medier:
 • Kurs

  Kurs

  Bruk og vedlikehold av motorsag - 15 timer

  Dato: 21.01.2022

  Region: Landås

  Varighet: 15 timer

 • 2 550,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vedlikehold av motorsaga - 4 timer

  Dato: 27.01.2022

  Kommune: Kristiansand

  Varighet: 4 timer

 • 990,-
 • Påmelding og informasjon
 • Bruk og vedlikehold av motorsag - 15 timer

  Dato: 27.01.2022

  Region: Hedmarken

  Varighet: 15 timer

 • 2 250,-
 • Påmelding og informasjon
 • Bruk og vedlikehold av motorsag - 15 timer

  Dato: 28.01.2022

  Kommune: Kvinnherad

  Varighet: 15 timer

 • 2 680,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Innføring i virkesutnytting - iBooks for iPad

  Denne e-boka for iPad tar for seg virkesutnytting sett fra maskinførerens hverdag.

 • 39,-
 • Last ned fra iBooks

  Pris eks. frakt

 • Virkesverdi

  Virkesverdi - programvare

  Apteringsoppfølging i en ny tid. Programmet består av 3 deler:

  - Opparbeiding: Analyse av HPR-filer (produksjonsfiler)
  - Dimensjoner: Analyse av HQC-filer (kontrollmålingsfiler)
  - Aptering: Simulering

  Programmet kan installeres både på kontoret (PC) og i hogstmaskinen. I hogstmaskin kan programmet kontinuerlig overvåke «opparbeiding» og «dimensjoner».

 • 6250,-
 • Pris eks. frakt

  Virkesutnytting cd

  Virkesutnytting - CD med Powerpoint-presentasjoner

  Denne CD-platen inneholder 5 Powerpoint-presentasjoner.

 • 300,-
 • Pris eks. frakt

  Riktig og sikker hogst

  Riktig og sikker hogst

  Heftet er en veiledning i bruk av motorsag under hogst. Formålet er å gi oversikt over faremomenter og hvordan man kan takle disse.

 • 60,-
 • Pris eks. frakt

  Terrengskader - hefte

  Terrengskader ved skogsdrift

  Heftet er en praktisk veileder i å kvantifisere terrengskader og fremme tiltak for å redusere skadeomfanget.

 • 80,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Facebook