Kjempespringfrø

Integrert plantevern i skog – en kombinasjon av behandlingsmåter for å sikre god foryngelse

Konkurrende vegetasjon kan bli så problematisk at det er nødvendig å bruke en kombinasjon av tilpassede metoder i foryngelse- og ungskogpleien. Dette kan inkludere begrenset bruk av plantevernmidler, men målet er å oppnå et godt resultat med ingen eller minimal bruk av disse midlene.


Kurs: Integrert plantevern i skog


Konkurrende vegetasjon kan bli så problematisk at det er nødvendig å bruke kjemiske plantevernmidler i foryngelse- og ungskogpleien. Men et godt resultats skal oppnås ved minst mulig bruk av disse midlene.

Figur «Integrert plantevern». Kilde NIBIO


All bruk av yrkespreparat er i plantevernet er regulert av «Forskrift om plantevernmidler». Dette gjelder også i skogbruket. I skogbruket brukes i dag svært lite kjemiske plantevernmidler sammenlignet med andre næringer i landbruket. Kanskje burde det vært brukt i flere tilfeller, for å få opp tilfredsstillende foryngelse på gode marker spesielt.

Gjennom prinsippene om integrert plantevern skal man sikre at plantevernmidlene brukes effektivt og bare i helt nødvendig grad gjennom en differensiert behandling, punktsprøyting, mm.

Integrert plantevern betyr å ha en helhetlig strategi for å holde skadegjørere på et nivå som ikke gjør vesentlig økonomisk skade på foryngelsen, ved å vurdere og ta i bruk alle aktuelle metoder enkeltvis eller i kombinasjon. Vurderinger og resultater skal også dokumenteres i en journal.

Flere uønskede fremmedarter er etter hvert blitt et økende problem for foryngelsen i skogbruket. Vi har sett nærmere på to av dem: rødhyll og kjempespringfrø. Spesielt rødhyll sprer seg til stadig nye områder, og vil sammen med annen problemvegetasjon forverre utfordringene med foryngelsen. Det er lite oppmerksomhet rundt rødhyllen unntatt der hvor det allerede er blitt et stort problem. Skogbruket bør ha en beredskap som kan ta tak i denne uønskede fremmedarten så snart den dukker opp på hogstfeltet.

Tiltak som inkluderer bruk av kjemiske plantevernmidler er ikke tilskuddsberettiget, men kostnaden kan dekkes av skogfond.


Klikk på bilder under for å laste ned PDF!
   
 

 

 

 


Lenke til:

 • Forskrift om plantevernmidler
 • Plantevern Journal

  Prosjektet er finansiert av Skogtiltaksfondet og Kompetansemidler i landbruket. Samarbeidspartnere har vært Mattilsynet, NIBIO, Viken Skog SA, Statsforvalterne i Vestfold og Telemark, Viken og Innlandet og Indre Østfold kommune.

Kontakt

 • Prosjektleder

  Bjørn Einar Rakstang

  Skogeieropplæring, Internasjonalt arbeid

  913 07 576

  ber@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

  Aktuelle artikler i kunnskapsskogen

  Markberedning i Trøndelag

  LENSA har i samarbeid med Skogkurs utarbeidet en 4 siders informasjon om utførelse av markberedning. Last ned i PDF-format!

  Grøfting etter hogst på skogsmark

  Grøfting etter hogst på skogsmark

  Grøfterensk og suppleringsgrøfting gjennomføres for å bedre foryngelsesforholdene på arealer med midlertidig høyere grunnvannsnivå etter hogst. Trær trenger næring, lys, varme og vann for å vokse bra. I mange områder vil grunnvannet stå 5-10 cm under markoverflata i vekstsesongen etter hogst.

  Tynningsnorm

  Det er mange som har meninger om tynning, både positive og negative. Spesielt når det kommer til tynning i gran pågår det en kontinuerlig diskusjon om det skal gjennomføres eller ikke. Klimaendringer kan påvirke bestandets volumproduksjon både positivt og negativt. Økt nedbør kan gi økt tilvekst, mens høyere temperaturer og tørkeperioder kan påvirke produksjonen i stor grad. Behovet for aktiv skogbehandling i form av ungskogpleie og/eller tynning vil bli større i framtiden med ett klima i endring.

  Viser forsiden

  Planting og såing av furu – Skogkurs veileder

  Interessen for å forynge furu gjennom planting og såing er økende. Dette har sammenheng med at vi i dag har arealer bestokket med gran som med fordel kunne vært furu.

  Stammekvistingskalkyle

  Skogbrukets Kursinstitutt har utviklet et program for stammekvisting med utregninger for bestandsutvikling, kostnadskalkyle, og lønnsomhetsberegning.

 • Del på sosiale medier:
 • Kurs

  Kurs

  Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 22.10.2021

  Kommune: Sveio

  Varighet: 15 timer

 • 2 550,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 23.10.2021

  Kommune: Bodø

  Varighet: 15 timer

 • 2 050,-
 • Påmelding og informasjon
 • Hogst med motorsag - 15 timer

  Dato: 25.10.2021

  Kommune: Gol

  Varighet: 15 timer

 • 2 050,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 25.10.2021

  Region: Førde

  Varighet: 15 timer

 • 2 050,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Resyme 4

  Skogkurs Resyme - Nr. 04 Planting

  Etablering av ny foryngelse, for å sikre ny produksjon og god økonomi i fremtidsskogen, er det viktigste tiltaket som gjøres etter hogst. Å plante gir sikkerhet for rask og god etablering, kortere omløpstid og jevn plantetetthet.

 • 15,-
 • Pris eks. frakt

  Markberedning - iBooks for iPad

  Denne iPad-versjonen om MARKBEREDNING er basert på Skogkursresymeet med samme navn. Initiativtakerne til den nye standarden for markberedning er skogeierandelslagene Glommen, Viken og Mjøsen, SB Skog, Norskog, Statskog SF og fylkesmennene i Hedmark og Oppland. Skogbrukets Kursinstitutt har hatt prosjektledelsen og prosjekteierskapet.

 • 39,-
 • Last ned fra iBooks

  Pris eks. frakt

 • Skogkurs Resyme - Nr. 03 Råtebekjempelse

  Kvalitetsvirke er framtidas krav, og råtefrekvensen i granskogene må reduseres. Rotkjuka er den viktigste råtesoppen i granskog. Infeksjon via stubbesnitt etter tynning er en viktig smittevei.

 • 15,-
 • Pris eks. frakt

  tynning

  Tynning i gran- og furuskog - Temabok

  Med økende andel yngre skog gir boka kunnskap om hvordan skogbehandlingen kan utføres, og hvilke muligheter disse arealene utgjør for eiendommen.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Skogkurs Resyme - Nr. 08 Maskinell Planting

  I de senere åra har maskinell planting blitt mer aktuelt, både fordi det er vanskelig å skaffe kvalifisert arbeidskraft og at det etterhvert produseres plantemaskiner som passer bedre for norske forhold.

 • 15,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Facebook