Planting for klima - veileder for grunneier

Denne veilederen gir informasjon om planting av skog som klimatiltak. Første del beskriver klimaeffekten ved å plante skog. Her er det også informasjon til grunneier om et pilotprosjekt for klimaplanting som gjennomføres i tre fylker i perioden 2015-18. Andre del tar for seg praktisk gjennomføring av skogplantingen.

FN’s klimapanel framholder binding av CO2 gjennom planting av skog på nye arealer som et viktig klimatiltak. Dette er forankret i Norge gjennom Klimaforliket i Stortinget fra 2012. Klimapanelet trekker også fram økt bruk av trevirke i bygninger og konstruksjoner, for å redusere bruken av byggematerialer som bidrar negativt i klimasammenheng. Dette kalles substitusjonseffekten.

Miljødirektoratet peker i sin rapport M26/2013 på at det ut fra både klima- og næringshensyn bør være uproblematisk å finne 1 million dekar skogsmark som det er interessante å plante for klimaet. Da er effektene for naturmangfold og andre miljøverdier vurdert. Dette samsvarer med det laveste ambisjonsnivået fra Klimakur 2020, en rapport til regjeringen som bl.a. belyser aktuelle tiltak for å binde karbon i skog.

Et pilotprosjekt gjennomføres i tidsrommet 2015-18 i Rogaland, Nord-Trøndelag og Nordland for å høste erfaringer med gjennomføring av klimaplanting, med tanke på mulighetene for senere å plante skog som klimatiltak over hele landet. De tre fylkene vil plante opp mot 3 000 dekar hver i pilotfasen. Tiltaket er et samarbeid mellom Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet.

Klimakalkulatoren (lenket til nederst på siste side av veilederen) er dessverre ute av drift for tiden.

 


 Last ned veilederen

 


Aktuelle artikler i kunnskapsskogen

Markberedning i Trøndelag

LENSA har i samarbeid med Skogkurs utarbeidet en 4 siders informasjon om utførelse av markberedning. Last ned i PDF-format!

Grøfting etter hogst på skogsmark

Grøfting etter hogst på skogsmark

Grøfterensk og suppleringsgrøfting gjennomføres for å bedre foryngelsesforholdene på arealer med midlertidig høyere grunnvannsnivå etter hogst. Trær trenger næring, lys, varme og vann for å vokse bra. I mange områder vil grunnvannet stå 5-10 cm under markoverflata i vekstsesongen etter hogst.

Stammekvistingskalkyle

Skogbrukets Kursinstitutt har utviklet et program for stammekvisting med utregninger for bestandsutvikling, kostnadskalkyle, og lønnsomhetsberegning.

Utenlandsk arbeidskraft

Her finner du informasjon og materiell knyttet til ikke-skandinavisk arbeidskraft. På siden kan du laste ned kurshefter til bruk på Aktivt Skobruks kurs i ungskogpleie og skogplanting på blant annet russisk og polsk. Heftene foreligger også på engelsk og norsk. På denne siden finner du også aktuelle linker til informasjon for deg og dine utenlandske ansatte.

Ungskogpleie-brosjyre om lønnsomhet

STELL AV UNGSKOGEN KAN ØKE HOGSTINNTEKTEN MED 50 %

Brosjyre med viktige momenter om ungskogpleiens lønnsomhet. Den viser ungskogpleiens viktighet sett fra en litt utradisjonell vinkel, om hvordan ungskogpleie kan øke inntekten i gammelskogen.

 • Del på sosiale medier:
 • Kurs

  Kurs

  Vedlikehold av motorkjedesag

  Dato: 02.10.2020

  Kommune: Orkland

  Varighet: 7.5 timer

 • 1 260,-
 • Påmelding og informasjon
 • Ungskogpleie

  Dato: 05.10.2020

  Kommune: Steinkjer

  Varighet: 15 timer

 • 1 870,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 05.10.2020

  Kommune: Tromsø

  Varighet: 15 timer

 • 1 870,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 05.10.2020

  Region: Ringerike

  Varighet: 15 timer

 • 1 870,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Resyme 4

  Skogkurs Resyme - Nr. 04 Planting

  Etablering av ny foryngelse, for å sikre ny produksjon og god økonomi i fremtidsskogen, er det viktigste tiltaket som gjøres etter hogst. Å plante gir sikkerhet for rask og god etablering, kortere omløpstid og jevn plantetetthet.

 • 15,-
 • Pris eks. frakt

  Markberedning - iBooks for iPad

  Denne iPad-versjonen om MARKBEREDNING er basert på Skogkursresymeet med samme navn. Initiativtakerne til den nye standarden for markberedning er skogeierandelslagene Glommen, Viken og Mjøsen, SB Skog, Norskog, Statskog SF og fylkesmennene i Hedmark og Oppland. Skogbrukets Kursinstitutt har hatt prosjektledelsen og prosjekteierskapet.

 • 39,-
 • Last ned fra iBooks

  Pris eks. frakt

 • Skogkurs Resyme - Nr. 03 Råtebekjempelse

  Kvalitetsvirke er framtidas krav, og råtefrekvensen i granskogene må reduseres. Rotkjuka er den viktigste råtesoppen i granskog. Infeksjon via stubbesnitt etter tynning er en viktig smittevei.

 • 15,-
 • Pris eks. frakt

  tynning

  Tynning i gran- og furuskog - Temabok

  Med økende andel yngre skog gir boka kunnskap om hvordan skogbehandlingen kan utføres, og hvilke muligheter disse arealene utgjør for eiendommen.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Skogkurs Resyme - Nr. 08 Maskinell Planting

  I de senere åra har maskinell planting blitt mer aktuelt, både fordi det er vanskelig å skaffe kvalifisert arbeidskraft og at det etterhvert produseres plantemaskiner som passer bedre for norske forhold.

 • 15,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Facebook