tiltak i tett eller forsømt skog

Tiltak i tett eller forsømt skog

I denne artikkelen finner du en Skogkurs-veileder har som mål å gi skogeier, forvalter eller rådgiver faglig og økonomisk råd vedrørende bestandspleie/tiltak i tett eller forsømt skog ved ulik høyde. Med ulik høyde, mener vi tiden fra skogen er forynget til det skal gjennomføres en hovedhogst. Det er også utarbeidet to excel-ark for å vudere kostnader ved ulike tiltak.

Veilederen er delt inn i 4 deler etter skogens høyde/utviklingstrinn og aktuelle tiltak:

 • 1 - 5 meter høyde  -  Ungskogpleie
 • 9 - 13 meter høyde - Biotynning
 • 13 - 19 meter, ordinær tynningshøyde - Forhåndsrydding før tynning
 • Hogstmoden skog - Forhåndsrydding før hovedhogst 

Veilederen er først og fremst et digitalt dokument med aktive lenker til nettressurser, video og regneverktøy, den kan også skrives ut i A4-format.


Last ned veilederen her!


Skogbrukets lønnsomhet er presset og det er viktigere enn på lenge å identifisere de tiltak som sikrer verdiskapning og lønnsomhet, både på bestandsnivå, for skogeier og for hele skogverdikjeden. Tross at ungskogpleie er ansett for å være det mest lønnsomme tiltaket en skogeier kan foreta seg, er det et betydelig etterslep av bestandspleie/skjøtsel i Norge i dag. I upleide bestand ender en gjerne opp med hard og skadelig konkurranse mellom lauv- og bartrær, og utsikter til store ryddekostnader om en vil rydde, eller svært variert virkeskvalitet om en ikke foretar seg noe i bestandets livsløp etter foryngelsen. Upleide bestand gir som regel lav arealavkastning ved hovedhogst i forhold til pleide bestand. Det er vanskelig å vite sikkert hva som vil være riktig tiltak, dvs. hva som vil gi best avkastning, og det er essensielt å kunne veilede skogeiere til å gjøre de mest økonomiske beslutningene i et bestands levetid. 


Prosjektrapport for Tiltak i tett eller forsømt skog

 

Skogkurs har gjennom de to siste årene gjennomført et prosjekt sammen med NIBIO og deler av skognæringen som har hatt navnet «Tiltak i tett eller forsømt skog». Prosjektet har hatt som mål å utarbeide en veileder for å gi skogeier, forvalter eller rådgiver faglig og økonomisk råd vedrørende bestandspleie/tiltak i tett eller forsømt skog ved ulik høyde. Som grunnlag til veilederen har vi gjennomført noe forskning, for å dokumentere kostnadene knyttet til fjerning av såkalte ryddetrær, både før tynning og før hovedhogst. Veilederen har i tillegg med seg resultatet fra to andre prosjekter som har omhandlet en «standard for ungskogpleie for innlandet», og «biotynning» (maskinell ungskogpleie med uttak av energiråstoff).  

Prosjektet «Tiltak i tett eller forsømt skog» har også utviklet to kalkulatorer, hvor du kan putte inn dine egne tall, som kan gi deg bedre innsikt og beslutningsgrunnlag med hensyn til evt. forhåndsrydding før tynning eller hovedhogst. Kalkulatoren som omhandler tynning, gir deg også en god pekepinn på selve tynningspotensialet. 


Kostnader ved tynning og ryddetrær

 


Kostnad forhåndsrydding ved hovedhogst

 

Samarbeidspartnerne i prosjektet har vært Norskog, NIBIO, Viken Skog SA, Mjøsen Skog SA og Fylkesmannen i Oppland og Hedmark. I tillegg har vi hatt god hjelp av Opplysningsvesenets Fond, Valdres Skog, Glåmdal skogservice, Struksnæs Skog og Løvenskiold Vækerø AS.  Prosjektet er finansiert av Skogtiltaksfondet, Utviklingsfondet for Skogbruket samt fylkesinntrukne rentemidler fra Fylkesmannen i Hedmark og Oppland.


Kontakt

 • Senior prosjektleder

  Steinar Lyshaug

  Driftsteknikk,og Infrastruktur

  996 37 311

  sl@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

  Aktuelle artikler i kunnskapsskogen

  Markberedning i Trøndelag

  LENSA har i samarbeid med Skogkurs utarbeidet en 4 siders informasjon om utførelse av markberedning. Last ned i PDF-format!

  Grøfting etter hogst på skogsmark

  Grøfting etter hogst på skogsmark

  Grøfterensk og suppleringsgrøfting gjennomføres for å bedre foryngelsesforholdene på arealer med midlertidig høyere grunnvannsnivå etter hogst. Trær trenger næring, lys, varme og vann for å vokse bra. I mange områder vil grunnvannet stå 5-10 cm under markoverflata i vekstsesongen etter hogst.

  Stammekvistingskalkyle

  Skogbrukets Kursinstitutt har utviklet et program for stammekvisting med utregninger for bestandsutvikling, kostnadskalkyle, og lønnsomhetsberegning.

  Utenlandsk arbeidskraft

  Her finner du informasjon og materiell knyttet til ikke-skandinavisk arbeidskraft. På siden kan du laste ned kurshefter til bruk på Aktivt Skobruks kurs i ungskogpleie og skogplanting på blant annet russisk og polsk. Heftene foreligger også på engelsk og norsk. På denne siden finner du også aktuelle linker til informasjon for deg og dine utenlandske ansatte.

  Ungskogpleie-brosjyre om lønnsomhet

  STELL AV UNGSKOGEN KAN ØKE HOGSTINNTEKTEN MED 50 %

  Brosjyre med viktige momenter om ungskogpleiens lønnsomhet. Den viser ungskogpleiens viktighet sett fra en litt utradisjonell vinkel, om hvordan ungskogpleie kan øke inntekten i gammelskogen.

 • Del på sosiale medier:
 • Kurs

  Kurs

  Vedlikehold av motorkjedesag

  Dato: 02.10.2020

  Kommune: Orkland

  Varighet: 7.5 timer

 • 1 260,-
 • Påmelding og informasjon
 • Ungskogpleie

  Dato: 05.10.2020

  Kommune: Steinkjer

  Varighet: 15 timer

 • 1 870,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 05.10.2020

  Kommune: Tromsø

  Varighet: 15 timer

 • 1 870,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 05.10.2020

  Region: Ringerike

  Varighet: 15 timer

 • 1 870,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Resyme 4

  Skogkurs Resyme - Nr. 04 Planting

  Etablering av ny foryngelse, for å sikre ny produksjon og god økonomi i fremtidsskogen, er det viktigste tiltaket som gjøres etter hogst. Å plante gir sikkerhet for rask og god etablering, kortere omløpstid og jevn plantetetthet.

 • 15,-
 • Pris eks. frakt

  Markberedning - iBooks for iPad

  Denne iPad-versjonen om MARKBEREDNING er basert på Skogkursresymeet med samme navn. Initiativtakerne til den nye standarden for markberedning er skogeierandelslagene Glommen, Viken og Mjøsen, SB Skog, Norskog, Statskog SF og fylkesmennene i Hedmark og Oppland. Skogbrukets Kursinstitutt har hatt prosjektledelsen og prosjekteierskapet.

 • 39,-
 • Last ned fra iBooks

  Pris eks. frakt

 • Skogkurs Resyme - Nr. 03 Råtebekjempelse

  Kvalitetsvirke er framtidas krav, og råtefrekvensen i granskogene må reduseres. Rotkjuka er den viktigste råtesoppen i granskog. Infeksjon via stubbesnitt etter tynning er en viktig smittevei.

 • 15,-
 • Pris eks. frakt

  tynning

  Tynning i gran- og furuskog - Temabok

  Med økende andel yngre skog gir boka kunnskap om hvordan skogbehandlingen kan utføres, og hvilke muligheter disse arealene utgjør for eiendommen.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Skogkurs Resyme - Nr. 08 Maskinell Planting

  I de senere åra har maskinell planting blitt mer aktuelt, både fordi det er vanskelig å skaffe kvalifisert arbeidskraft og at det etterhvert produseres plantemaskiner som passer bedre for norske forhold.

 • 15,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Facebook