Feltkontroll

Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

Feltkontroll av hjorteviltkjøtt skal utføres av feltkontrollør som har gjennomført godkjent kurs. Ut fra kunnskap gitt i kurset og tidligere bakgrunn og praktisk erfaring, skal kontrollen vurdere dyrenes helsetilstand mens dyra var i live og den behandling slaktet og kjøttet har fått etter avliving.

Planlagte kurs   

Kursbeskrivelse

Kursledere

Bransjestandard

Dokumenter

Om ordningen

Lenker

Video

 

 

 

Video

Skogkurs har utarbeidet 6 videoer som tar for seg sentrale emner fra kurset. Filmene er tilgjengelig fra en egen spilleliste på YouTube.
 

Erklæringsblanketter

Her betstiller du nye erklæringsblanketter.


Bestilling av erklærings-blanketterDokumenter

Følgende skjema kan lastes ned og benyttes av godkjente feltkontrollører:


Samleliste for kontrollerte dyr

 


Samleliste for kontrollerte dyr

 

 Eldre Skade

 


Miljøforurensing

 


Kjøtthygiene i praksis

 


Lokaler til slakting

 


Erklæring og samleskjema

 


Omsetning

 


Om ordningen

Bakgrunn
Hygienepakken er en del av Norges EØS-avtale med EU og omhandler regelverk for næringsmiddelhygiene. Den ble gjeldende i Norge 01.03.2010. Norge er der gitt mulighet til lokale tilpasninger om bl. a. viltkjøttkontroll. Den generelle bestemmelsen sier at alt hjorteviltkjøtt som omsettes fra jaktlaget til andre enn sluttbruker, skal kontrolleres av veterinær, eller feltkontrollør.

Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs) har, i samarbeid med Norges Skogeierforbund (NSF) og flere andre berørte parter, i flere år arbeidet med en alternativ kontrollordning ut fra de nye mulighetene. Vi har utarbeidet Bransjestandard for feltkontroll av hjorteviltkjøtt som beskriver kontrollordningen, hvilke krav som stilles til feltkontrollør og til det hjorteviltkjøttet som blir kontrollert ved feltkontroll.

Videre har Skogkurs i samarbeid med NSF, Veterinærinstituttet og Animalia utarbeidet et Faghefte med relevant fagkunnskap knyttet til kjøtt og kjøttbehandling og til de forhold som innvirker på kvalitet og sikkerhet.

Vårt mål er:

 • Oppfyllelse og etterlevelse av gjeldende lover og forskrifter.
 • Bedring av kvaliteten og sikkerheten på omsatt hjorteviltkjøtt
 • Bedring av kvaliteten og sikkerheten på jegernes eget viltkjøtt
 • Øke og forenkle tilgjengelighet, sporbarhet og tillit til hjorteviltkjøtt i samfunnet
 • Øke verdien og verdiskapingen i flere sektorer og virksomheter der viltkjøtt inngår
 • Redusere arbeidsmengde og kostnader til kontroll gjennom en smidig, men betryggende ordning

Feltkontrollen
Feltkontroll av hjorteviltkjøtt skal utføres av feltkontrollør som har gjennomført godkjent kurs. Ut fra kunnskap gitt i kurset og tidligere bakgrunn og praktisk erfaring, skal kontrollen vurdere dyrenes helsetilstand mens dyra var i live og den behandling slaktet og kjøttet har fått etter avliving.

De aller fleste hjortedyr er friske og fri for sykdommer og skader. Feltkontrolløren skal likevel forsikre seg at dyra oppførte seg normalt før det ble påskutt og at indre organ og slaktet ikke avviker fra det normale. Feltkontrolløren skal også kontrollere at dyra og slaktet er hygienisk behandlet, både ved uttak av indre organ, transport, slakting, partering og lagring.

Dersom alt blir funnet normalt og i orden, kan feltkontrolløren feste en erklæring på slaktet som sier at: Det er ikke funnet noe unormalt som kan tyde på at kjøttet representerer noen helserisiko.

I kontrollordningen er sporbarhet viktig. Det skal være mulig både å spore opp hvor et parti kjøtt har tatt vegen og hvor et parti kjøtt kommer fra.

Feltkontrolløren
For å kunne delta på kurs og bli godkjent feltkontrollør, kreves at vedkommende er en dreven jeger og slakter. Han/hun må ha vært registrert som jeger i minst 5 år og ha minst 5 års erfaring med hjorteviltjakt . Kandidaten må aktivt ha deltatt i slakting av minst 20 stk. hjortevilt.

Dette kravet er satt ut fra at vedkommende må vite hva som er normalt og hva som er unormalt med hjortevilt, både med oppførsel og med kroppslige forhold. Med erfarne jegere og slaktere som kursdeltakere, kunne Mattilsynet godta at kurset ble kun et endags teorikurs.

Feltkontrolløren er normalt en del av jaktlaget og skal avgi erklæring på jaktlagets kjøtt. Dette krever at feltkontrolløren i sin kontroll ser seg selv som en del av norsk kjøttkontroll. Han er ansvarlig for en uavhengig kontroll og vurdering ut fra Bransjestandarden. Det kreves også at resten av jaktlaget og andre involverte respekterer feltkontrollørens rolle.

Feltkontrolløren utfører sin kontroll uten godtgjørelse.

Omsetning av feltkontrollert kjøtt
Eksisterende ordninger og rutiner innen jaktlagets kontroll og omsetning av viltkjøtt, vil fortsette som før:

 • Ukontrollert kjøtt til sluttforbruker
 • Veterinærkontroll på jaktlagets kontollsted
 • Veterinærkontroll på større viltbehandlingsanlegg

Feltkontrollert kjøtt gir i tillegg en del nye muligheter:

 • Feltkontrollert kjøtt med større tillit til sluttforbruker.
 • Feltkontrollerte flådde dyr, hele eller grovparterte til Lokal detaljist. Dette kan være serveringsbedrifter som hotell og restauranter som selger til sine gjester, men også forretninger og bedrifter som selger mer eller mindre bearbeidet kjøtt videre direkte til sluttforbruker.
 • Feltkontrollerte hele, flådde eller uflådde, dyr til viltbehandlingsanlegg og veterinærkontroll. Med feltkontrollørens erklæring som viser at intet unormalt er funnet, trenger en ikke å sende med indre organer og hode, dersom ikke viltbehandlingsanlegget krever det.

Lenker


Institusjoner, organisasjoner

Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs): www.skogkurs.no

Norges skogeierforbund (NSF): www.skog.no

Offentlige etater: www.norge.no

Mattilsynet: www.mattilsynet.no

Matportalen: matportalen.no

Veterinærinstituttet: www.vetinst.no

Miljødirektoratet: www.miljødirektoratet.no

Inatur: www.inatur.no

  

Innovasjon Norge sine regionale kompetansenav for lokal mat

Nasjonalt lovverk

Lov om matproduksjon og mattrygghet mv (Matloven)

Forskrift om næringsmiddelhygiene (Næringsmiddelhygieneforskriften)

Forskrift om særlige regler for gjennomføring av offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum (animaliekontrollforskriften)

Forskrift om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (animaliehygieneforskriften)

Forskrift om matinformasjon til forbrukerne (matinformasjonsforskriften)

Forskrift om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum

Lov om dyrevelferd

Viltloven med forskrifter

Diverse fagstoff

Hjortevilt-helsen

Rovviltportalen

Animalias hygienekurs

Animalias slaktekurs for jegere


Kontakt

 • Senior prosjektleder

  Dagh Bakka

  Vilt og utmarksnæring

  950 87 195

  db@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

  Aktuelle artikler i kunnskapsskogen

  Kommunal viltforvaltning

  Skogkurs setter viltforvaltning på dagsorden, og vil ha særlig fokus på kommunale viltforvaltere og kommunal viltforvaltning. Vi kommer til å starte opp med et tilbud om regionale fagsamlinger for kommunale viltforvaltere. Et bidrag for å ivareta og styrke offentlig viltforvaltning.

  Skogshøns og skogbruk

  Skogshønsene jerpe, orrfugl og storfugl krever at det tas hensyn til viktige biotoper ved skogbrukstiltak. Mye ny kunnskap fra forskningsprosjekter og praktisk forvaltning har kommer den senere tid.

  Verdifull jakt

  Verdifull Jakt startet opp sommeren 2011 og hadde som formål å bidra til økt omsetning for de jaktturismebedriftene som deltok i prosjektet, noe det også gjorde for de 12 bedriftene som deltok.

  Næringsutvikling i og omkring vernede områder

  I løpet av prosjektperioden ble det utviklet og testet ut kompetansetiltak rettet mot grunneiere og andre for å stimulere til entreprenørskap og nyskaping i og rundt vernede områder.

  Foredling av hjorteviltkjøtt

  Årlig felles 6 500 ton hjorteviltkjøtt, hvorav 15 % leveres til viltbehandlingsanlegg. 85 % tas hånd om av jegerne og jaktlagene til egen husholdning og til lokal foredling. Bearbeiding og salg av viltkjøtt til andre er regulert gjennom bestemmelser som er vanskelig og til dels lite kjent. Mattilsynet skal kontrollere at bestemmelsene håndheves.

 • Del på sosiale medier:
 • Kurs

  Kurs

  Bruk og vedlikehold av motorsag - 15 timer

  Dato: 21.01.2022

  Region: Landås

  Varighet: 15 timer

 • 2 550,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vedlikehold av motorsaga - 4 timer

  Dato: 27.01.2022

  Kommune: Kristiansand

  Varighet: 4 timer

 • 990,-
 • Påmelding og informasjon
 • Bruk og vedlikehold av motorsag - 15 timer

  Dato: 27.01.2022

  Region: Hedmarken

  Varighet: 15 timer

 • 2 250,-
 • Påmelding og informasjon
 • Bruk og vedlikehold av motorsag - 15 timer

  Dato: 28.01.2022

  Kommune: Kvinnherad

  Varighet: 15 timer

 • 2 680,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Elgbeitetaksering

  Flere elgområder i landet blir utsatt for overbeite. Det gir svakere dyr og store skogskader i lang tid framover. Med beitetaksering etter denne utvidede standarden, vil forvaltere av elg og skog få oversikt og holde kontroll med beitet, og det blir lettere holde elgstammen på bærekraftig nivå.

 • 120,-
 • Pris eks. frakt

  Ettersøk - av skadet hjortevilt

  Forfatterne av dette fagheftet er Dagh Bakka og Vidar Holthe. De er blant landets mest erfarne og kunnskapsrike personer i temaet ettersøk av skadet hjortevilt.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Jaktledelse - Temahefte

  JAKTLEDELSE er skrevet med henblikk på dokumentasjon og bakgrunnstoff for SKIs kurs i Jaktledelse. Heftet står selvstendig, og kan derfor brukes ved ulike former for organisert opplæring eller ved selvstudium.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Jaktguiding - Temahefte

  Kompetanseheving for los og fører ved tilrettelagte jakter.

 • 180,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Facebook