VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

tidspunkt for ungskogpleie

Ungskogpleie, når må det gjøres? – 7,5 timer

På en praktisk måte lærer man å obserere og foreta riktige registreringer i ungskogen, slik at man kan vurdere ungskogens skjøtselsbehov og arbeidets lønnsomhet.

Etter kurset kan deltakerne ta beslutning om hvilket behov det er for skjøtsel og stell i egen skog, uavhengig om hvem som skal utføre arbeidet (egeninnsats eller leid hjelp).
Samt forhold som virker inn på lønnsomheten, som igjen har stor betydning for prioritering mellom ungskogbestandene (hvilke bør tas først og sist).

Opplæringen skjer som en kombinasjon av instruktørens teoretiske kunnskapsformidling, praktiske eksempler i skogen og diskusjon i deltakergruppen.
 

Emner for kurset

 • Hva ser man etter når skjøtselsbehovet skal vurderes?
 • Hvordan måles tretettheten?
 • Når er det riktig å starte med ungskogpleie?
 • Hva er kostnadseffektiv ungskogpleie?
 • Om "fristilling", "rydding" og "regulering".
 • Hvor lønnsomt er ungskogpleie? Ungskogpleiens økonomi.
 • Flerbrukshensyn
 • Prioriteringer mellom ungskogpleietiltak.
 • Hvorfor bør eiendommens skogfond brukes?
 • Hvordan bruke skogfondet til å ta ut lønn for egeninnsats?
 • Hva koster det å sette bort arbeidet?
 • Hvem kontakter jeg når andre skal utføre jobben?
 • Hvordan kontrollerer jeg at det er gjort en god jobb?

Varighet og praktisk info
Kurset foregår i skogen, med diskusjoner i tilknytning til ungskogbestand. Kurset varer i 7,5 timer og arrangeres med 5-8 deltakere. Kurs gjennomføres lokalt sammen med instruktør.


Kontakt

 • Senior prosjektleder

  Geir Myklestad

  Aktivt Skogbruk

  952 71 799

  gm@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte


  Relaterte kursbeskrivelser

  Skogplanting - Nettkurs

  Kursdeltakeren skal lære seg å planlegge, gjennomføre og dokumentere plantearbeid i henhold til instruks, sertifiseringsordninger og HMS. Nettkurs fra Skogskolen.no.

  Foto: Jon Eivind Vollen

  Foryngelse av barskog

  En vellykket etablering av ny skog er avgjørende for framtidig produksjon og økonomi. Hvis man ikke lykkes påvirker det hele omløpet og framtidige generasjoner får et dårligere ressursgrunnlag. Det har stor betydning at foryngelsesinnsatsen tilpasses forholdene på stedet og at tiltak settes inn til rett tid. Å etablere skog på et forsømt areal er svært ressurskrevende.

  Grøfting av skogsmark etter hogst

  I løpet av det siste året har skognæringen ferdigstilt en egen Norm for grøfting etter hogst på skogsmark. Dette for å kunne sikre at arbeidet gjennomføres på en skogbruksmessig best mulig måte.   

  Vellyket furuforyngelse under frøtrær i Åmli. Foto: Trygve Øvergård

  Lønnsomhet ved foryngelsestiltak

  En vellykket foryngelse er grunnlaget for all skogproduksjon, og det er viktig at tiltakene og investeringene gjøres på riktig måte, og at de står i forhold til den verdiproduksjonen som kan forventes på det aktuelle arealet. Her kan du lære mye om dette!

  Foto: Trygve Øvergård

  Markberedning

  Markberedning som hjelpetiltak er viktig for å få en vellykket etablering av ny skog. Hvis man ikke lykkes med foryngelsen påvirker det hele omløpet og framtidige generasjoner får et dårligere ressursgrunnlag. Markberedning vil ofte være det som skal til for å lykkes ennå bedre.

  Foto: Trygve Øvergård

  Markberedning – et viktig hjelpetiltak i foryngelsesfasen

  Deltakerne vil under kurset få innføring i biologiske forhold, teknikk og utstyr, samt planlegging og organisering ved markberedning. Et viktig læremål er å kunne vurdere hvor og når markberedning er et fornuftig hjelpetiltak i foryngelsen, og å kunne velge riktig metode.

  Naturlig foryngelse eller skogplanting

  Lokalt praktisk/teoretisk kurs om etablering av ny skog ved planting, såing eller naturlig foryngelse

  Lauvskog

  Skjøtsel av lauvskog – 7,5 timer

  Deltakeren får innblikk i det mangfold av muligheter lauvskogen kan brukes til. Hovedvekten er lagt på ungskogpleie, stammekvisting og tynning.

  Skogen i kulturlandskapet

  Skjøtsel av skog og trær i kulturlandskapet

  Kurset tar for seg skjøtsel av skog- og treressursene i kulturlandskapet. Disse ressursene er ofte lauvskog med høy produksjonsevne, god lønnsomhet, lette driftsforhold og lett atkomst. Samtidig må skogproduksjon balanseres opp mot spesielle hensyn i kulturlandskapet.

  Skogkveld med fokus på skjøtsel av bjørk

  Du inviteres med dette til skogkveld med stell av lauvskog som tema. Eiendommer med lauvskogbestand er spesielt invitert til denne skogkvelden, samt de med arealer som passer godt til kvalitetsproduksjon av lauvskog.

  Skogplanting – praktisk kurs om planting av skog

  På kurset lærer deltakerne å utføre plantearbeid av god kvalitet. Deltakerne skal etter kurset kunne utføre selvstendig arbeid på en effektiv og rasjonell måte, samt gjennomføre kvalitetskontroll.

  Skogplanting på markberedt felt


  Riktig utførelse av plantingen er viktig for å oppnå et godt foryngelsesresultat, som markberedningen legger grunnlaget for.

  Stammekvisting

  Stammekvisting - 7,5 timer

  Lær lønnsomhet med stammekvisting og hvordan arbeidet utføres i praksis.

  Tynning med motorsag

  Tynning med motorsag, planlegging og hogst

  Kurset gir en gjennomgang planleggging og gjennomføring av tynningshogst.

  Tynning og kvalitetsikring – 15 timer

  Om bestandsplanlegging før tynning, tynningsinstruks, egenkontroll og kvalitetskontroll etter tynning.

  Relaskop

  Tynning, planlegging og kvalitetssikring med relaskop – 7,5 timer

  Kurset er spesielt tilrettelagt for maskinell tynning og gjennomgår planleggingsrutiner og vurdering av tynningsoppdrag, samt kontrollrutiner etter tynning.

  Kvalitetstynning

  Tynning. Kvalitet og trevalg ved maskinell tynning – 4 timer

  Kursdeltaker skal gjennom kurset opparbeide seg evne til å vurdere bestandets egnethet, kvalitet og uttak av riktige trær.

  Tynningspotensialet i skogen - 4 timer

  Enkel metode for å registrere tynningspotensial i skogbestand

  Ungskogpleie

  Kurset gir kunnskap om planlegging, prioritering av bestand og resultatkontroll samt riktig bruk av ryddesag. 

  UNGSKOGPLEIE - foto: Stora Enso

  Ungskogpleie - 10 timer

  Kurset gir en konsentrert innføring om ungskogpleie og utførelse av arbeidet. Kurset gir opplæring i bruk av ryddesaga som verktøy til dette arbeidet.

  Motorryddesag

  Ungskogpleie med motorryddesag – 7,5 timer

  Dokumentert sikkerhetsopplæring for bruk av motorryddesag, i henhold til forskriften «Utførelse av arbeid» av 1. januar 2013.

  Stangmontert ryddesag

  Ungskogpleie med stangmontert kjedesag – 7,5 timer

  Saga er et supplement til ryddesaga, og metoden er godt egnet for dem som synes ryddesaga er vanskelig å bruke.Kurset dekkerogså kravet om dokumentert opplæring.

  Ungskogpleie og lauvrydding – 7,5 timer

  Det er stor nytte og verdifullt arbeid som utføres når konkurrerende lauvtrær fjernes til fordel for hovedtreslaget som ofte er gran. Da unngås virkesskader og økt omløpstid som reduserer skogbestandets verdi.

 • Del på sosiale medier:
 • Butikk

  Butikk

  Resyme 4

  Skogkurs Resyme - Nr. 04 Planting

  Etablering av ny foryngelse, for å sikre ny produksjon og god økonomi i fremtidsskogen, er det viktigste tiltaket som gjøres etter hogst. Å plante gir sikkerhet for rask og god etablering, kortere omløpstid og jevn plantetetthet.

 • 15,-
 • Pris eks. frakt

  Markberedning - iBooks for iPad

  Denne iPad-versjonen om MARKBEREDNING er basert på Skogkursresymeet med samme navn. Initiativtakerne til den nye standarden for markberedning er skogeierandelslagene Glommen, Viken og Mjøsen, SB Skog, Norskog, Statskog SF og fylkesmennene i Hedmark og Oppland. Skogbrukets Kursinstitutt har hatt prosjektledelsen og prosjekteierskapet.

 • 39,-
 • Last ned fra iBooks

  Pris eks. frakt

 • Skogkurs Resyme - Nr. 03 Råtebekjempelse

  Kvalitetsvirke er framtidas krav, og råtefrekvensen i granskogene må reduseres. Rotkjuka er den viktigste råtesoppen i granskog. Infeksjon via stubbesnitt etter tynning er en viktig smittevei.

 • 15,-
 • Pris eks. frakt

  tynning

  Tynning i gran- og furuskog - Temabok

  Med økende andel yngre skog gir boka kunnskap om hvordan skogbehandlingen kan utføres, og hvilke muligheter disse arealene utgjør for eiendommen.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Skogkurs Resyme - Nr. 08 Maskinell Planting

  I de senere åra har maskinell planting blitt mer aktuelt, både fordi det er vanskelig å skaffe kvalifisert arbeidskraft og at det etterhvert produseres plantemaskiner som passer bedre for norske forhold.

 • 15,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Markberedning i Trøndelag

  LENSA har i samarbeid med Skogkurs utarbeidet en 4 siders informasjon om utførelse av markberedning. Last ned i PDF-format!

 • Les artikkel
 • Grøfting etter hogst på skogsmark

  Grøfting etter hogst på skogsmark

  Grøfterensk og suppleringsgrøfting gjennomføres for å bedre foryngelsesforholdene på arealer med midlertidig høyere grunnvannsnivå etter hogst. Trær trenger næring, lys, varme og vann for å vokse bra. I mange områder vil grunnvannet stå 5-10 cm under markoverflata i vekstsesongen etter hogst.

 • Les artikkel
 • Stammekvistingskalkyle

  Skogbrukets Kursinstitutt har utviklet et program for stammekvisting med utregninger for bestandsutvikling, kostnadskalkyle, og lønnsomhetsberegning.

 • Les artikkel
 • Utenlandsk arbeidskraft

  Her finner du informasjon og materiell knyttet til ikke-skandinavisk arbeidskraft. På siden kan du laste ned kurshefter til bruk på Aktivt Skobruks kurs i ungskogpleie og skogplanting på blant annet russisk og polsk. Heftene foreligger også på engelsk og norsk. På denne siden finner du også aktuelle linker til informasjon for deg og dine utenlandske ansatte.

 • Les artikkel
 • Ungskogpleie-brosjyre om lønnsomhet

  STELL AV UNGSKOGEN KAN ØKE HOGSTINNTEKTEN MED 50 %

  Brosjyre med viktige momenter om ungskogpleiens lønnsomhet. Den viser ungskogpleiens viktighet sett fra en litt utradisjonell vinkel, om hvordan ungskogpleie kan øke inntekten i gammelskogen.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook