Skogen i kulturlandskapet

Skjøtsel av skog og trær i kulturlandskapet

Kurset tar for seg skjøtsel av skog- og treressursene i kulturlandskapet. Disse ressursene er ofte lauvskog med høy produksjonsevne, god lønnsomhet, lette driftsforhold og lett atkomst. Samtidig må skogproduksjon balanseres opp mot spesielle hensyn i kulturlandskapet.

Målgruppe
Grunneiere

Emner for kuset

 • Estetikk
 • Biologisk mangfold
 • Kulturminner
 • Beitebruk
 • Bioenergiproduksjon
 • Kvalitetsproduksjon av lauv
 • Tilretteleggelse for jakt
 • Tilgjenglighet for allmennhet
 • Annen næringsutvikling/ turisme
 • Skogen i kulturlandskapet:
  • Kantsoner
  • Små skogholt
  • Grenselinjer
  • Åkerholmer
  • Enkelt trær/alléer
  • Langs bekker/dammer
  • Hagemarksskoger
  • Gjengroingsarealer
  • Tidligere tilplantet mark

Varighet og praktisk info
Kurset gjennomføres på 7-8 timer, som dagskurs eller på to kvelder.
5-8 deltakere.