Innføring i skogbruk – nettkurs

Dette er et kurs for deg som har lyst til å lære det grunnleggende om skogbruk. Det kan være at du er ny skogeier som har overtatt skogeiendom eller snart skal overta. Har du vært skogeier i lengre tid, men ikke hatt muligheten til å være en aktiv forvalter før nå, er også dette kurset for deg.

Kurset gir grunnleggende kunnskaper om skogbruk og er delt opp i fire hovedemner som du skal gjennom:

1. Din skog – du som skogeier
Her skal du gjennom temaer som blant annet skogens betydning (både nasjonalt og for egen eiendom), litt om norsk skogpolitikk og skogbruksplanen som hjelpemiddel.

2. Skogbruk som næring
Her fokuseres det på emner som skogbrukets aktører og oppgavene de har, og vurdering av næringsmuligheter basert på eiendommens ressurser.

3. Verdier og inntektsmuligheter
For en skogeier er det viktig å være klar over hvilke verdier som finnes i skogen. Økonomiske støtteordninger som tilskudd og skogfond omtales, og transport og tømmeromsetning er også tema.

4. Skogens utviklingsfaser og skjøtsel
Innenfor skogbehandling ser man nærmere på hogstmodenhet, foryngelse, ungskogpleie og tynning, og du får en oversikt over hvordan skogen bør stelles.

Gjennom det nettbaserte læringsmiljøet vil du som kursdeltaker få tilgang til fagstoff, interaktive tester og oppgaver. Du vil bli fulgt opp av en faglig veileder gjennom kurset. Etter endt kurs vil du motta et kursbevis som dokumentasjon på hva du har gjennomført. Arbeidsmengden til fjernundervisningskurset anslås til 8-12 timer.


Senior prosjektleder Trygve Øvergård er veileder.

Det kan også arrangeres en skogdag etter at kurset er fullført. Dette må avtales med veileder underveis i kurset.

Pris: Kr 1500,- inkl. lærebok
Lærebok: «Innføring i Skogbruk»

Meld deg på her !

Kontakt

  • Trygve Øvergård

    Senior prosjektleder

    Skogskjøtsel, PEFC Skogstandard

    Telefon: 952 24 019

    E-post: to@skogkurs.no