Foto: Roar Ree Kirkevold

PRECISION - 167 deltok på webinar om råte i skog

Vi fikk presentert mange interessante innlegg om foreløpige resultater fra prosjektet «PRECISION», som har mål om å redusere tap forårsaket av råte gjennom bedre informasjonstilgang og skogforvaltning.

Foto: Roar Ree KirkevoldProsjektets nettside: rateiskogen.no


Videre skal prosjektet utvikle metoder som kan benyttes i andre sammenhenger innenfor norsk skogbruk. Webinaret ga oss informasjon om funn som er gjort så langt i prosjektet. Dette prosjektet ledes av NIBIO, og er et er et samarbeid med NMBU, tømmeromsetningsorganisasjonene, Skogkurs samt flere utenlandske forskningsmiljøer. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd gjennom BIONÆR-programmet.

Webinaret ble gjennomført 23. november og hadde følgende program:

 • Introduksjon v/Ingeborg Anker-Rasch, Norges Skogeierforbund
 • Kort introduksjon til PRECISION-prosjektet v/Rasmus Astrup, NIBIO
 • Biologi og behandling av rotråte v/Ari Hietala, NIBIO
 • Innsamling av data om rotråte med hogstmaskin: en praktisk introduksjon v/Mathis Lunde, Skogkurs
 • Presis stedfesting av trær med hogstmaskin v/Lennart Noordermeer, NMBU
 • Status: Deteksjon av råte ved bruk av fjernmålingsdata v/Terje Gobakken, NMBU
 • Bruk av innsamlede råte data til utvikling av bestandkart over råte og bonitet v/Simon Berg, NIBIO
 • Bruk av råte og bonitetskart til støtte valg av skogbehandlingsstrategi v/ Rasmus Astrup, NIBIO
 • Erfaringer med presisjonsplanting i råteutsatte bestand v/Kjersti Holt Hanssen, NIBIO

På grunn av at prosjektet ikke er fullført enda kan vi dessverre ikke gjøre presentasjonene tilgjengelig.


Rotråte utgjør det største økonomiske tapet i norske skoger, og tapet, eller verdireduksjonen for gran, er anslått til mer enn 100 millioner kroner pr år. Å gjøre noe med omfanget av råte i skogen, vil kunne derfor gi økt økonomisk gevinst, men også føre til at mer tømmer kan brukes der klimanytten er størst. 


 

Kontakt

 • Mathis Lunde

 • Mathis Lunde

  Prosjektleder

  Skogskjøtsel

  PEFC Norsk Skogstandard

  Telefon: 919 93 254

  E-post: ml@skogkurs.no