Skogkurs med ansvar for faget Produksjonsskog på Evenstad

Skogkurs har i høst blitt engasjert av Høgskolen i Innlandet (HINN) til å gjennomføre faget Produksjonsskog (15 stp) for 2. års bachelor studenter. Studiet gjennomføres med forelesninger, befaringer og øvelser. Studentene møter Skogkurs sine ulike fagspesialister på de enkelte temaene som ligger i fagpensumet som er satt sammen fra Skogkurs i samråd med HINN.  

Faget gjennomføres i 5 temabolker med kombinasjon av forelesninger, befaringer, bruk av aktuell litteratur samt veiledning for å løse en case oppgave for hvert av temaene.

Tema 1: Hogstklasse 2 i tradisjonelt bestandsskogbruk

Kvalitetskontroll av nyetablert bestand. Vurdering opp mot krav i forskrift og sertifiseringsordninger. Vurdering av mulige årsaker for avgang av planter i feltet og behov for suppleringsforyngelse. Gjøre vurderinger av behov for ungskogpleie på grunnlag av utførte registreringer. Vurdere og beskrive mulige skader i bestandet (beite, snø, piskeskader mm) og konsekvensene av disse for videre skogskjøtsel. Beskrive strategier for gjennomføring av ungskogpleie i ulike typer bestand (bonitet og treslag) og med ulike strategier for senere skogskjøtsel.  Vurdere konsekvenser av planlagte tiltak med hensyn til framtidige vekst og kvalitetsutvikling.

Tema 2: Økonomi i produksjonsfasen

Beskrive og vurdere kostnadsdrivere ved gjennomføring av ulike skogskjøtselstiltak. Hva er skogfond, hva kan det benyttes til og hvilken betydning har dette for skogeiers økonomi. Praktisk bruk av skogfondskalkulator for å beregne skogeiers resultat sett i sammenheng med gjennomført hogst for skogeiere med ulike beskatningsregimer. Bli kjent med bonitetens betydning for tilvekst og potensiale for investeringer. Bli kjent med ulike skogøkonomiske begrep og bruk av skogkulturkalkulator for å vurdere lønnsomhet ved ulike tiltak. Beskrive forhold knyttet til ansvar og økonomiske forhold ved å være arbeidsgiver i en mindre bedrift.

Tema 3: Lukkede hogstformer, sertifisering og forskrifter

Produksjonsfasen i skog med ulike former for lukket hogst og frøtrestilling. Vurdering omkring avvirkning av frøtrær. Vurdere forutsetninger for gjennomføring av ulike former for lukket hogst, samt strategier for foryngelse og skogskjøtsel. Vurdere vegetasjonstypenes betydning for skogproduksjon og foryngelse, samt klimatiske faktorers betydning for skogproduksjonen. Vurderinger muligheter og dilemmaer omkring bruk av utenlandske treslag i skogproduksjonen. PEFC sertifisering og forskriftenes krav i produksjonsfasen. Vurdering av de ulike kravenes konsekvens for gjennomføring av forskjellige skogskjøtselstiltak.

Tema 4: Ressurskartlegging, tilvekst og bruk av skogbruksplan

Gjennomføre skogtaksering av en gruppe bestand og gjennomføre beregning av ressursgrunnlag. Gjøre beregninger av tilvekst og sette forslag for framtidig skogskjøtsel på bakgrunn av gjennomførte registreringer. Bruke skogbruksplandata og andre aktuelle kilder slik som skogportalen på Kilden til innhenting av relevante skog- og miljødata til å sette opp skogskjøtselsplan for eiendom samt forslag til plan for hogst på bakgrunn av bestandsdata. Vurderinger omkring betydninger av bonitet og hogsklassefordeling for framtidig avvirkningsstrategi.

Tema 5: Hogsklasse 3 og 4

Vurdere aktuelle kvalitets- og produksjonsfremmende tiltak, slik som stammekvisting og gjødsling. Gjennomføre analyser av økonomiske og biologiske konsekvenser av tiltakene.  Analysere tynningspotensiale i ulike bestand, samt gjøre vurderinger av selvtynning og diameterspredning ved naturlig bestandsutvikling. Planlegging av tynning i et konkret bestand samt oppfølging av gjennomført tynning. Vurderinger og gjennomføring av økonomiske beregninger omkring behov for forhåndsrydding. Vurdering av benyttet driftsteknikk, uttaksstyrke, skader og framtidig bestandsutvikling.  Beregne økonomisk resultat av tynningen samt vurdere dette opp mot skogeiers økonomiske resultat uten tynning.

 

 

 

 

Kontakt

  • Bjørn Helge Bjørnstad

    Konstituert administrende direktør

    Skogøkonomi, ansvarlig for Aktivt Skogbruk

    Telefon: 905 05 874

    E-post: bhb@skogkurs.no